Publikationer

Publikationer i tidsskrifter, perioden 2010-2022, hvor der er forfattere fra Regionshospitalet Horsens. Oversigten baserer sig på søgning i Web of Science, Scopus, PubMed og Cinahl.

Hospitalets medarbejdere bidrager herudover også til udarbejdelsen af evidensbaserede guidelines, abstracts, lærebøger og populærvidenskabelige artikler.

Forskningsstrategi

Forskningsstrategien for 2019-2022
Forskningsstrategien for 2019-2022

Forskningsstrategien giver et overblik over hospitalets strategiske forskningsområder i perioden fra 2019 til 2022. Forskningsstrategien skal læses selvstændigt, men skal løbende vurderes i sammenhæng med den årlige Årsrapport. Heri fremgår det foregående års forskningsaktiviteter sammen med en bibliometrioversigt, der giver et overblik over publikationer med tilknyttede forfattere. Der vil årligt blive udført en intern evaluering i forbindelse med hospitalets Årsrapport for forskning i forhold til, hvorvidt den lagte strategi fører til de ønskede resultater, og hvorvidt denne forventes gennemført for den samlede 4-årige periode. Dette vil gøres af Forskningsledelsen i regi af Forskningslederforum, hvor forskningslederen for hver afdeling er til stede og kan indgå i en dialog om årsrapporten. Herefter vil Årsrapporten fremlægges for Forskningsrådet til godkendelse. Den årlige afdelingsrapporterede Forskningsprofil udgår således.

Forskningsstrategien opdateres planmæssigt næste gang i 2022. Såfremt, der sker større organisatoriske ændringer, kan Forskningsrådet tage initiativ til en tidligere revidering.

Strategien for de næste 4 år er at fortsætte og videreudvikle den forskningsaktivitet, som allerede er sat i gang samt udvikle nye forskningsområder med det mål, at Regionshospitalet Horsens fortsætter med at være et innovativt regionshospital med stor forskningsaktivitet, der kommer patienterne til gode. Dette udmøntes gennem en konsolidering af fem strategisk udvalgte samt afdelingsspecifikke forskningsområder.

Disse strategiske forskningsområder er identificeret af Forskningsledelsen ved en intern evaluering igennem de seneste 2 år. Evalueringen har baseret sig på de menneskelige og logistiske ressourcer, som har været til stede på hospitalet, og hvor man fra hospitalets side står stærkt fagligt i forhold til regionens øvrige hospitaler og generelt i Danmark. Således vil de strategiske forskningsområder spille perfekt ind i det forskningslandskab, som tegnes i Region Midtjylland, herunder sikre en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse i samspil med andre forskningsaktører i Region Midtjylland.

Regionshospitalet Horsens ønsker med denne strategi, at

  • øge fokus på fastholdelse og videreudvikling af forskningsmiljøet
  • identificere, udvikle og tiltrække forskningstalenter
  • fokusere på innovative forskningsmetoder og områder
  • øge fokus på implementering af forskningsresultater i klinisk praksis.

Forskningsnyt

Forskningsenheden udgiver 4 gange årligt et nyhedsbrev, som giver et overblik over forskningsaktiviteten på hospitalet, bl.a. publikationer, nyheder og nye ph.d.-studerende.

Kontakt

Har du spørgsmål?

Kontakt en medarbejder, hvis du har spørgsmål om forskning på Regionshospitalet Horsens.

Line Jensen 
Forskningssektretær 
Tlf. 78 42 61 03

Marianne Johansson Jørgensen
Forskningsleder, ph.d.
Tlf. 78 42 61 01

Else Marie Vestergaard
Forskningsleder, ph.d.
Tlf. 51 26 60 76

Inger Krog-Mikkelsen
Fundraiser
Tlf. 78 42 61 06

Adresse

Forskningsenheden
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 30 
8700 Horsens

Indgang

Brug Indgang X.

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Mail

Skriv en mail til vores funktionspostkasse.

Send mail til Forskningsenheden