I Region Midtjylland foregår en væsentlig del af dialogen om arbejdsrelaterede spørgsmål i MED-systemet. Find referater fra hospitalets centrale MEDudvalg.

Organisering af MEDudvalg på Regionshospitalet Horsens

MED står for medbestemmelse og medindflydelse, og i de forskellige udvalg i MEDsystemet sidder både leder- og medarbejderrepræsentanter.

Hver afdeling har et lokalt MEDudvalg (LMU), hvor sager omkring sikkerhed, arbejdsmiljø, organisering af arbejdet, besparelser, personalepolitikker og lignende typisk diskuteres.

Herudover har hospitalet et HovedMEDudvalg (HMU), der mødes 6 gange om året. Regionen har derudover et overordnet MEDudvalg (RMU), hvor en leder- og ofte også en medarbejderrepræsentant fra hospitalets HMU deltager.

Regionshospitalet Horsens har valgt at anvende MED-systemet, hvor sikkerheds- og samarbejdsspørgsmål behandles i et en-strenget system. Ved at benytte MED som et samlet forum for medarbejderindflydelse, sikkerhed og arbejdsmiljø, sikres det, at der kommer en naturlig sammenhæng og dialog om de emner, der tilsammen har stor indflydelse på den enkeltes arbejdssituation. Desuden styrkes arbejdet med arbejdsmiljøet, da det er højt prioriteret konstant at efterleve arbejdsmiljølovens bestemmelser som minimumsstandarder.

Information skal ske på så tidligt et tidspunkt, at der bliver gode muligheder for en grundig drøftelse og på en måde, så medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og politikernes beslutninger. Der skal ske en koordinering mellem Regions-MEDudvalget, Hoved-MEDudvalget og Lokal-MEDudvalgene, så informationer og informationsveje mellem udvalgene er tydelige og tilgængelige.

I Hoved-MEDudvalget ønsker vi at arbejde med, for hospitalet, væsentlige overordnede emner og problemstillinger såsom kulturen på arbejdspladsen, arbejdsglæde, arbejdsmiljø, faglig udvikling, rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere – alt sammen til glæde og gavn for patienter, borgere og ansatte.

Referat
til
mødet i RHH HMU
den 12. september 2023 kl. 14:00
i Auditoriet

 


Sagnr.: 1-00-2-23

1. Deltagere

Beslutning

Deltagere i mødet:

Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen (formand) – LHJ

Lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard – NFB

HR-chef Lene Krag – LKR

Cheflæge Karsten Krøner – KK (video)

Chefradiograf Louise Duedahl – LD

Chefterapeut Rikke Møller Jensen – RMJ (video)

Cheflæge Else Marie Vestergaard – EMV

Ledende overlæge Lise Svenningsen – LS

Social- og sundhedsassistent Liselotte Svane Pedersen (næstformand) – LSP

Sygeplejerske Jannie Covarrubias – JC

Sygeplejerske Randi Hvarregaard Pedersen – RHP

Sygeplejerske Niels Jørgen Nielsen – NJN

Bioanalytiker Annet Holdesen Vind – AHV

Ergoterapeut Anne-Marie Sigh – AMS

Læge Sofie Holm-Christensen – SHC

HR-konsulent Marie Kjær Sørensen (referent) – MKS


Desuden deltager økonomi- og planlægningschef Jakob Holmstrøm Eriksen i mødet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-23

2. Budgetforlig 2024

Administrationen indstiller,

at HMU drøfter Budgetforlig 2024.

Sagsfremstilling

Sent aften tirsdag den 5. september blev der indgået Aftale om budget 2024. Alle partier på nær Enhedslisten står bag aftalen.


Aftalen vedlægges til orientering sammen med den pressemeddelelse, der udsendes.

Beslutning

LHJ indleder og forklarer, at hospitalsledelsen og HMU formandskabet har indkaldt til mødet, da HMU bad om at blive holdt løbende orienteret i forhold til Budget 2024 – og der er lang tid til oktobermødet i HMU. Nærværende møde giver mulighed for at få vendt de umiddelbare tanker, der kan opstå, når man læser forligsteksten.


Med undtagelse af Enhedslisten står alle øvrige partier i Regionsrådet bag Budgetforliget. Aftaleteksten er holdt i runde termer, og der er derfor fortsat mange ting som skal klarlægges yderligere i de kommende måneder. RMU og HMU vil blive hørt igen senere i processen; det forventes at være svært at ændre på de store linjer, men der vil måske være mulighed for mindre påvirkninger på de forslag, som ligger i forliget.


Budget 2024

Som orienteret om tidligere, modsvarer de ekstra midler, som Region Midtjylland fik i forbindelse med Økonomiaftalen 2024, ikke de budgettilpasninger, økonomivurderinger, samt nødvendige prioriteringer, der foreligger for 2024. Tilsammen medfører dette en økonomisk manko på 175,5 mio. kr. i 2024.

Dertil har Regionsrådet lavet en række politiske prioriteringer i selve budgetforliget for i alt 137,5 mio. kr. Medregnet de velfærdsmidler, som er givet i finansloven for 2024, giver det samlet et sparekrav på 237 mio. kr. inkl. den administrative besparelse på ca. 60 mio. kr.7 temaer i Politisk Sparekatalog 2024

Det politiske sparekatalog for 2024 indeholder forslag til strukturelle besparelser inden for 7 overordnede temaer, som politikerne er enige om. Beskrivelserne er ikke udtømmende.


 1. Servicereduktion og stordriftsfordele
  1. Et eksempel, som berører RHH direkte, er 'Reduktion i kapacitet og service på fertilitetsområdet'. Udspringer af, at der i RM er kortere ventetider end i øvrige regioner. Samtidig er det et område, hvor det ikke finansieres af offentlige midler, hvis "borgerne" vælger at gå til de private fertilitetsklinikker.
   1. HMU drøfter på baggrund af et spørgsmål fra AHV, hvilken betydningen den politiske udmelding om at ændre fra 3 til 6 gratis forløb forventes at få for forslaget.
  2. Foreslåede ændringer i sengemassen og funktioner på RH Silkeborg er et andet større eksempel.
 2. Beredskaber, herunder det akutte
  1. Reduktion af antal akutlægebiler; fra 10 til 6. Særligt kig på dem med meget få kørsler.
  2. Forenklet model for akutklinikker; med åbningstider i overensstemmelse med den nyligt indgåede lægevagtsaftale.
 3. Digitalisering
  1. Kritisk gennemgang af IT-systemer, fx om der er IT-systemer, som vi har to af, men som løser samme opgave.
  2. En optimeret projektstyring på IT-området.
 4. Administrative besparelser
  1. Statsligt krav om besparelse på 60,2 mio. kr. på administration på sundhedsområdet, men fortsat ønske om en stærk administration, som skal være agil og servicemindet med borgeren i centrum.
  2. Der ses på forskellige strukturelle besparelser, fx på administration ved eksterne samarbejdspartnere (Danske Regioner).
  3. Restbesparelsen fordeles 50/50 mellem hospitaler og centrale stabe.
 5. Reduktion af fælles puljer
  1. Kritisk gennemgang af centrale fælleskonti og puljer med henblik på at vurdere behov og ambitionsniveau.
 6. Optimering og effektiv anvendelse af bygninger
  1. Hovedsageligt i forhold til administrationer/kontorpladser.
  2. Overskud af fysiske sengepladser; selvom antallet af ældre borgere er stigende, så falder liggetiderne samtidig. I varierende grad er der derfor overskud af sengepladser på hospitalerne.
 7. Udbud af opgaver
  1. Gennemgang af potentialer i både konkurrenceudsættelse og hjemtagning.


Samlet er der i de 7 temaer et sparepotentiale på foreløbigt 207 til 270 mio. kr.


På anlægsområdet er der blandt andet prioriteret midler til en ny Sterilcentral i Horsens.


Videre proces

Høringsperiode 6. til 20. november: der indkaldes til ekstraordinært HMU møde i denne periode.


Hospitalets økonomi 2024

De seneste år har hospitalerne fået demografimidler, som har været med til at dække "huller" fra nye udgifter på hospitalerne. Det er desværre ikke tilfældet i 2024 – og de midler kommer hospitalet til at mangle. Derfor ser vi også ind i, at hospitalerne i Region Midtjylland, inkl. Horsens, kommer til at have deres egne interne sparerunder. Det må desværre forventes, at der kan være personalemæssige konsekvenser af dette; uden at LHJ kan sige nærmere om, hvor og hvilke faggrupper. Hospitalsledelsen vil orientere nærmere herom og om udviklingen, når der er noget mere konkret.


I 2023 er alle hospitaler blevet bedt om at træde på bremsen og sikre balance eller overskud for at mindske det regionale underskud mest muligt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-23

3. Eventuelt

Administrationen indstiller,

at HMU drøfter eventuelle emner under 'Eventuelt'

Beslutning

Eventuelt:

Efter aftale i RMU har hospitalet på ny modtaget høringsmateriale vedrørende 'Plan for udvikling af det medicinske område' med henblik på forelæggelse for HMU. Materialet har tidligere været drøftet i medicinsk LMU og hospitalet har haft fremsendt sine overordnede bemærkninger (inkl. input fra medicinsk LMU) til Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland. Da fristen for tilbagemelding ikke giver mulighed for at drøfte punktet på et ordinært møde, aftales det, at materialet fremsendes skriftligt til HMU - og at formandskabet kan forfatte en tilbagemelding på vegne af HMU.

Tilbage til toppen

Kontakt

Marie Kjær Sørensen
Tlf. +45 78 42 50 86
E-mail: Marie.Soerensen@horsens.rm.dk