Læs om hvad Fysio- og Ergoterapien tilbyder studerende i ergoterapi.

Ansatte i afdelingen

Fysio- og Ergoterapien og Livsstilscenter Brædstrup er én organisatorisk enhed med fælles afdelingsledelse. Hjælpemiddeldepotet på Regionshospitalet Horsens er en del af Fysio- og Ergoterapien. Ernæringsklinikken på Regionshospitalet Horsens er en del af Livsstilscenter Brædstrup.

I Fysio- og Ergoterapien er der ansat ergoterapeuter og fysioterapeuter, hjælpemiddelansvarlig ergoterapeut, udviklingsterapeuter og kliniske undervisere i henholdsvis fysio- og ergoterapi samt sekretærer.

Ergoterapeutstuderende

Studerende fra ergoterapeutuddannelsen i Aarhus kommer i klinisk undervisning i Fysio- og Ergoterapien både forår og efterår på følgende semestre:

  • 1. semester (1 uge)
  • 2. semester (1 uge)
  • 4. semester (10 uger)
  • 5. semester (10 uger)
  • 6. semester (6 uger)

Organisering og tilrettelæggelse af den kliniske undervisning

Studerendes arbejdstid vil som udgangspunkt være mandag til fredag kl. 8.00 – kl. 15.00 med forbehold for at enkelte dage kan blive længere afhængigt af, hvorledes patientarbejdet afvikles.

Studerende udfylder 'Individuel klinisk studieplan' indeholdende aftaler om undervisning, deltagelse i praksis, arbejdstider, vejledning samt evaluering. Efter en introduktion til Fysio- og Ergoterapien afstemmes individuelle mål og forventninger til den kliniske undervisning med klinisk underviser ved en individuel startsamtale. Der arbejdes ud fra læringsudbytter som beskrevet i semesterbeskrivelsen.

Fysio- og Ergoterapien samarbejder med hospitalets kliniske afdelinger, og terapeuterne indgår i tværfagligt samarbejde omkring patientforløb. Studerende har tæt samarbejde med andre studerende, ergoterapeuter, klinisk underviser samt øvrige tværfaglige kolleger.

Der afholdes undervisning ved klinisk underviser samt ergoterapeuter tilknyttet specifikke kliniske specialer. Undervisningen planlægges og koordineres af klinisk underviser. Studerendes egne refleksioner og undringer inddrages gennem arbejde med videooptagelse, procesjournaler og peer-learning afhængigt af semester. I ugerne frem til midtvejsevaluering vil studerende varetage planlægning og behandling af patienter i tæt samarbejde med kliniske underviser. Efter midtvejsevaluering arbejder studerende gradvist mere selvstændigt.

Lærings- og studiemiljøet

I Fysio- og Ergoterapien danner en fælles studiecafé rammerne for et tværfagligt kontor i den kliniske undervisningsperiode, hvor studerende forventes at indgå i tæt tværfagligt samarbejde. I studiecaféen, der ligger umiddelbart over for kontoret for kliniske undervisere, findes arbejdsstationer med computere til dokumentation i EPJ samt søgning i e-Dok. Foruden fysioterapeutstuderende holder også diætiststuderende periodevis til i studiecaféen.

Det er vigtigt, at studerende lærer at indgå i praksisfællesskabet. Med udgangspunkt i afdelingens værdigrundlag har vi en kultur for læring og udvikling, der gør, at alle er villige til at indgå i de studerendes læreproces.

Studerende samarbejder med uddannede ergoterapeuter inden for det speciale, som den studerende er tilknyttet for herigennem at skabe rutiner og trygge rammer for læring. Det prioriteres, at studerende skal være en naturlig del af gruppen af terapeuter, og at de oplever sig involverede. Vejledning og evaluering sker i samarbejde med klinisk underviser, som er primær kontakt.