Ansatte i afdelingen

Fysio- og Ergoterapien og Livsstilscenter Brædstrup er én organisatorisk enhed med fælles afdelingsledelse. Hjælpemiddeldepotet på Regionshospitalet Horsens er en del af Fysio- og Ergoterapien.

Ernæringsklinikken på Regionshospitalet Horsens er en del af Livsstilscenter Brædstrup.

I Fysio- og Ergoterapien er der ansat ergoterapeuter og fysioterapeuter, hjælpemiddelansvarlig ergoterapeut, udviklingsterapeuter og to kliniske undervisere i henholdsvis fysio- og ergoterapi, samt lægesekretær, sekretær og hjælpemiddeldepotansvarlig.

Fysioterapeutstuderende i afdelingen

De fysioterapeutstuderende vi har, kommer fra fysioterapeutskolen i Aarhus.

Vi har studerende på følgende semestre:

  • 1.semester hvor vi får 2 studerende forår og efterår
  • 4. semester hvor vi får 3 studerende forår og efterår
  • 6. semester hvor vi får 3-4 studerende forår og efterår.

Vi har også af og til 7. semester studerende fra både Esbjerg og Aarhus skolerne. Nogle i selvvalgt praktik, andre i forbindelse med deres bachelor projekt.

Organisering og tilrettelæggelse af den kliniske undervisning

De studerendes arbejdstid vil som udgangspunkt ligge mandag til fredag kl. 8.00 – 14.00, dog tilrettelagt ud fra hensynet til patienterne og den kliniske undervisers arbejdstid.

Fysio- og Ergoterapien har et tæt samarbejde med hospitalets kliniske afdelinger. Terapeuterne indgår i et tæt tværfagligt samarbejde omkring patientforløbene. Studerende har et tæt samarbejde med medstuderende, fysioterapeut kolleger, klinisk underviser samt tværgfaglige kolleger.

Den første uge af praktikken har hovedsigte på introduktion til Regionshospitalet, de kliniske afdelinger, Fysio- og Ergoterapien, kliniske-retningslinjer og EPJ. De studerende udfylder deres individuelle studieplan og der afholdes startsamtaler, hvor de studerende sætter mål for praktikken ud fra de læringsudbytter, der ligger for semestret. Målene justeres ved midtvejssamtalerne og evalueres ved slutsamtalen.

De studerende har mulighed for at arbejde med alle den fysioterapeutiske interventions faser for både den akutte og den kroniske patient. Der er træning både på de kliniske afdelinger og i terapiafdelingen, herunder bassintræning, holdtræning og i mindre grad teletræning. Den kliniske underviser og fysioterapeuterne i afdelingen, finder i samarbejde med den studerende relevante patienter til den studerende.

Stigende selvstændighedsgrad

De studerende vil arbejde med stigende selvstændighedsgrad i deres interventioner med patienterne, med udgangspunkt i det semester de er på og de læringsudbytter som knytter sig til semestret.

Det er vigtigt, at den studerende lærer at indgå i praksisfællesskabet. Med udgangspunkt i Fysio- og Ergoterapiens værdigrundlag, har vi en kultur for læring og udvikling, der gør, at alle er villige til at indgå i de studerendes læreproces.

Alle studerende vil medvirke i 1-2 miniklinikker, hvor der lægges stor vægt på, at alle indgår i refleksion over det sete. I hverdagen er der fokus på refleksion i forhold til interventionerne bl.a. i forbindelse med dokumentation i EPJ og ved brug af den kliniske ræsonneringsmodel.

Ved at bruge kliniske retningslinjer, evidens og refleksion får den studerende mulighed for at få lavet en kobling mellem den lærte teori og praksis.

Der vil være planlagt undervisning med forskellig fokus, men der vil også ad hoc tages emner op, som dukker op i løbet af praktikken.

Der er sammen med de kliniske vejledere, for de øvrige professionsbacheloruddannelser, påbegyndt et samarbejde, hvor de studerende i klinisk praksis på 6 sem. har en uge med fokus på tværprofessionelt samarbejde.

Lærings- og studiemiljøet

I Fysio- og Ergoterapien danner en fælles studiecafé rammerne for et tværfagligt kontor i den kliniske undervisningsperiode, hvor de studerende forventes at indgå i tæt tværfagligt samarbejde. I studiecaféen, der ligger umiddelbart over for kontoret for kliniske undervisere, findes arbejdsstationer med computere til dokumentation i EPJ samt søgning i e-Dok, samt et fagbibliotek. Foruden ergo- og fysioterapeutstuderende holder også diætiststuderende periodevis til i studiecaféen.

De studerende løser reelle opgaver under vejledning og supervision af klinisk underviser. Det planlægges således, at den studerende samarbejder tæt med de uddannede fysioterapeuter inden for det speciale, som den studerende er tilknyttet for herigennem at skabe rutiner og trygge rammer for læring.

Al øvrig vejledning og evaluering sker i samarbejde med den kliniske underviser, som er primær kontakt.

Desuden vil de studerende deltage i relevant intern undervisning for fysioterapeuter efter aftale med den kliniske underviser. Klinisk underviser er ansvarlig for de studerendes intervention i forhold til patienterne.

De studerende dokumenterer dagligt i EPJ, denne dokumentation bliver sammen med klinisk vejleder gennemgået og rettet til.

Evaluering og vejledning planlægges i øvrigt jf. den individuelle studieplan, hvor de studerende skal forholde sig til læringsudbytter samt individuelle læringsmål.