Organisering af MEDudvalg på Regionshospitalet Horsens

MED står for medbestemmelse og medindflydelse, og i de forskellige udvalg i MEDsystemet sidder både leder- og medarbejderrepræsentanter.

Hver afdeling har et lokalt MEDudvalg (LMU), hvor sager omkring sikkerhed, arbejdsmiljø, organisering af arbejdet, besparelser, personalepolitikker og lignende typisk diskuteres.

Herudover har hospitalet et HovedMEDudvalg (HMU), der mødes 6 gange om året. Regionen har derudover et overordnet MEDudvalg (RMU), hvor en leder- og ofte også en medarbejderrepræsentant fra hospitalets HMU deltager.

Regionshospitalet Horsens har valgt at anvende MED-systemet, hvor sikkerheds- og samarbejdsspørgsmål behandles i et en-strenget system. Ved at benytte MED som et samlet forum for medarbejderindflydelse, sikkerhed og arbejdsmiljø, sikres det, at der kommer en naturlig sammenhæng og dialog om de emner, der tilsammen har stor indflydelse på den enkeltes arbejdssituation. Desuden styrkes arbejdet med arbejdsmiljøet, da det er højt prioriteret konstant at efterleve arbejdsmiljølovens bestemmelser som minimumsstandarder.

Information skal ske på så tidligt et tidspunkt, at der bliver gode muligheder for en grundig drøftelse og på en måde, så medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og politikernes beslutninger. Der skal ske en koordinering mellem Regions-MEDudvalget, Hoved-MEDudvalget og Lokal-MEDudvalgene, så informationer og informationsveje mellem udvalgene er tydelige og tilgængelige.

I Hoved-MEDudvalget ønsker vi at arbejde med, for hospitalet, væsentlige overordnede emner og problemstillinger såsom kulturen på arbejdspladsen, arbejdsglæde, arbejdsmiljø, faglig udvikling, rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere – alt sammen til glæde og gavn for patienter, borgere og ansatte.

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i RHH HMU
den 7. december 2023 kl. 11:30
i Den Blå Sal

Ordstyrer: chefterapeut Rikke Møller Jensen


Sagnr.: 1-00-2-23

1. Deltagere (2 minutter)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-23

2. Referat fra HMU-møde (2 minutter)

Administrationen indstiller,

at HMU godkender referatet fra møde i HMU den 23. oktober 2023.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-23

3. Referat fra LMU (1 minut)

Administrationen indstiller,

at HMU tager referaterne fra LMU til efterretning.

Sagsfremstilling

Referater fra LMU-møderne kan ses via nedenstående link:


./.


http://horsens.intranet.rm.dk/om-hospitalet/referater-overordnet/lmu-linkoversigt/


Vær opmærksom på, at linket ikke virker direkte fra referatet, men at adressen skal kopieres ind i søgelinjen på internettet for at komme til LMU-referaterne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-23

4. Nyt fra Regions-MEDudvalget og koncernledelsen (5 minutter)

Administrationen indstiller,

at HMU tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formand Lisbeth Holsteen Jessen orienterer. Medarbejdersiden supplerer orienteringen vedr. RMU.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-23

5. Økonomi og aktivitet (15 minutter)

Administrationen indstiller,

at HMU tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formand Lisbeth Holsteen Jessen orienterer om hospitalets økonomi og aktivitet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-4-71-23

6. Regler og rammer for personaleprocesser (45 minutter)

Administrationen indstiller,

at HMU drøfter rammerne for for håndteringen af personaleprocesser ved besparelser.

Sagsfremstilling

Som der blev orienteret om på HMU den 23. oktober 2023 skal der gennemføres besparelser i forlængelse af vedtagelsen af budget 2024. Dette omfatter både en regional politisk spareplan (strukturelle besparelser), en intern budgettilpasning samt administrative besparelser.


På mødet gennemgås rammerne for håndteringen af personaleprocesser ved besparelser.


Vedlagt er den regionale drejebog som beskriver faserne i processen samt den pjece der udleveres til medarbejdere, der forventes omplaceret eller opsagt. Det vil være en stor fordel at have læst de to bilag inden mødet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-23

7. Sidste nyt fra huset (20 minutter)

Administrationen Indstiller,

at HMU drøfter status i huset.

Sagsfremstilling

Hospitalsledelsen og næstformand Liselotte Svane Pedersen orienterer, som oplæg til drøftelse, om den nuværende situation i huset, herunder eventuelle opmærksomheder og tiltag, der er gjort siden sidst.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-9-23

8. TULE og APV 2023 (30 minutter)

Administrationen indstiller,

at HMU orienteres om TULE og APV resultater på hospitalsniveau.
at HMU drøfter, hvordan resultaterne kan indarbejdes i det arbejde, der sker på hospitalsniveau vedrørende psykisk arbejdsmiljø og trivsel.


Sagsfremstilling

TULE og APV resultater på hospitalsniveau

Resultaterne af TULE og APV undersøgelserne på hospitalsniveau er præsenteret for afdelingsledelseskredsen, funktionslederkredsen og for HMU den 31. oktober 2023. TULE og APV resultater og proces drøftes nu dels i afdelingsledelseskredsen og dels på HMU. Dette er en overordnet sagsfremstilling af TULE og APV resultaterne samt opsummering af den videre proces for støtte og opfølgning på undersøgelserne.


TULE resultater

Hospitalets samlede svarprocent i TULE undersøgelsen er på 75 i denne runde. Det er en væsentlig fremgang fra sidste runde i 2021, hvor svarprocenten var på 67. Afdelingerne har derfor nået målet rigtigt fint med en højere svarprocent i denne runde. Hospitalets svarprocent blev øget ved, at afdelingerne fik en forlænget svarfrist fra 25. september til den 2. oktober. Den var på 68 pct. ved den første tidsfrist den 25. september og flyttede sig til de nævnte 75 pct. ved den endelige frist den 2. oktober.


Der er også en positiv udvikling i tilbagemeldingerne på tværs af hospitalet. Når man sammenligner resultaterne fra 2021 til 2023 fremgår det, at der er fremgang i alle udsagn om trivsel. Det samme gælder for udsagn om ledelse og følgeskab, når man sammenligner 2021 og 2023. Det eneste udsagn med samme score er udsagnet "oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?". Her er fortsat en høj score på 6,2.


Der er 3 udsagn om krænkende handlinger. Det første udsagn/spørgsmål er ændret fra 2021:
Oplever du, at der er en upassende seksuel omgangstone eller kultur på din arbejdsplads? til denne formulering i 2023: Jeg oplever IKKE en upassende seksuel omgangstone på min arbejdsplads. Udsagnet er ændret, så alle 3 udsagn om krænkende handlinger er formuleret, så jo mere enig, jo færre oplevelser af krænkende handlinger og jo bedre forsvar og kendskab til opfølgning på eventuelle krænkende handlinger. Når man ser på fordelingen af svar på de 3 udsagn i 2023 fremgår det, at 12 pct. af respondenterne har svaret "slet ikke" til udsagnet Jeg oplever IKKE en upassende seksuel omgangstone på min arbejdsplads. Der har undervejs i svarperioden været henvendelser til HR om forståelsen af dette udsagn. Det kan derfor være udfordringer med fortolkningen af udsagnet, snarere end der er 12 pct., der oplever en upassende seksuel omgangstone på deres arbejdsplads. Der er derudover færre, der har besvaret de næste 2 spørgsmål. Det kan eventuelt skyldes, at nogle af deltagerne har været i tvivl om fortolkningen og derfor har undladt at svare på dem.


APV sager og kategorier

Der er færre APV-sager i 2023 sammenlignet med sidste runde. I 2021 var der 1210 sager og i denne runde er der 887 sager, der er kommet ind via arbejdsmiljøsystemet. I forbindelse med workshops for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere har der været fokus på, at APV-runden handler om at kortlægge og følge op på de væsentligste problemstillinger. Almindelige sager kan løses løbende, fx ved henvendelse til Teknisk afdeling via Dalux. Der kan også være flere, der har besvaret APV med en dialog på personalemøder, hvilket alt andet lige giver færre APV-sager i arbejdsmiljøsystemet.


Når man ser på de 3 store APV kategorier; ergonomi, fysiske forhold og psykisk arbejdsmiljø, er der nogenlunde samme antal sager om ergonomi og fysiske forhold, mens der et større fald i antallet af sager med psykisk arbejdsmiljø fra 351 sager i 2021 til 196 sager i 2023. I kategorien psykisk arbejdsmiljø handler tæt på halvdelen af sagerne om balance ml. krav og ressourcer og arbejdstid. I kategorien ergonomi handler tæt på hver 3. sag om arbejdspladsens indretning. I kategorien fysiske forhold er billedet mere blandet, så flere underkategorier har tæt på samme antal sager.


Positive forhold i APV-undersøgelsen

Der er 952 medarbejdere, der har oprettet en eller flere positive forhold i arbejdsmiljøsystemet. Der er flest, som handler om gode kollegaer. Derudover er der fx god ledelse, gode fysiske rammer, udviklingsmuligheder, god supervision, spændende og varierende arbejdsopgaver for at nævne nogle af de emner, der går igen.


Resultater fra TULE og APV til at fremme arbejdsmiljø og trivsel på hospitalsniveau

Som nævnt er der en positiv udvikling i tilbagemeldingerne i TULE på tværs af hospitalet fra 2021 til 2023. Der er fremgang i alle udsagn om trivsel. Det samme gælder for udsagn om ledelse og følgeskab, når man sammenligner 2021 og 2023. APV'en viser, at der inden for det psykiske arbejdsmiljø er sager, som handler om balance ml. krav og ressourcer og arbejdstid. HMU havde allerede i deres arbejdsmiljødrøftelse 2022 valgt, at der skulle en indsats på om forholdet mellem opgaver og ressourcer i den gældende handlingsplan for 2023-2024.


HMU skal i dette punkt drøfte, hvordan resultaterne kan indarbejdes i det arbejde, der sker på hospitalsniveau vedrørende psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Arbejdsmiljøorganisationen har på deres møder løbende de emner på, som HMU har valgt som fokusområder og indsatser i den gældende arbejdsmiljøhandlingsplan for 2023-2024. I 2023 har der således været temadag om bæredygtige arbejdsfællesskaber, og arbejdsmiljømøder med emner som arbejdsmiljø i balance, høje følelsesmæssige krav og instruktion og oplæring. HMU kan evt. vælge at supplere den nuværende arbejdsmiljøhandlingsplan med indsatser, som har relation til de emner, som APV'en og TULE resultaterne peger særligt på. Arbejdsmiljøorganisationen og dermed arbejdsmiljøgrupperne i afdelingerne kan herefter arbejde videre med de valgte indsatser.


Den videre proces for TULE og APV

Alle afdelinger og afsnit, hvor der enten er mere end 10 ansatte, eller der er givet samtykke, har fået TULE rapporter. Alle afdelinger og arbejdsmiljøgrupper har fået resultaterne af deres APV-undersøgelser og har siden afslutningen af kortlægningen, inkl. forlængelse til og med den 2. oktober, haft mulighed for at arbejde med resultaterne.

Der har været APV kurser/workshops for arbejdsmiljøgruppen både før og efter kortlægningen, hvor de sidste har haft til formål at hjælpe arbejdsmiljøgrupperne med at udarbejde handlingsplaner for tilbagemeldingerne i APV.

Der er arrangeret TULE og APV workshops den 9. november og den 16. november, hvor arbejdsmiljørepræsentanter, TR, nøglepersoner og ledere har haft mulighed for at se nærmere på handlingsplaner og forberede deres kommende dialogmøder om TULE og APV resultaterne.

Afdelingerne påbegynder deres drøftelser af TULE og APV resultaterne fra uge 49 og frem. Der er mulighed for proceshjælp til ledere, MED og nøglepersoner. De enkelte ledere bedes kontakte HR i tilfælde af behov for hjælp til processen.

I 1. kvartal 2024 afleverer arbejdsmiljøgrupperne deres handlingsplaner til deres LMU med henblik på drøftelse af dem på LMU-møde i løbet af 1. kvartal 2024. LMU skal desuden aflevere deres handlingsplaner til HMU i løbet af 2. kvartal 2024.

I 2. kvartal drøftes afdelingernes resultater og opfølgning på dialogmøder mellem HL og afdelingsledelserne. I 2. kvartal er der opsamling med drøftelse af TULE og APV handlingsplaner og emner i HMU.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-114-21

9. Arbejdsmiljødrøftelse 2023 (40 minutter)

Administrationen indstiller,

at HMU kort drøfter status på den nuværende arbejdsmiljøhandleplan og arbejdsmiljøindsatserne for 2023-2024.
at HMU drøfter og beslutter, hvor fokus skal lægges det næste år og om det giver anledning til at supplere den nuværende arbejdsmiljøhandleplan i relation til regionens arbejdsmiljøfokusområder psykisk arbejdsmiljø og forebygge risikoadfærd, de nationale mål for arbejdsmiljø og regionens bæredygtighedsstrategi.

Sagsfremstilling

Status på arbejdsmiljøhandlingsplanen og udvikling i ulykker, VTC og sygefravær

Den gældende handlingsplan for 2023-2024 forholder sig til regionens arbejdsmiljøfokus for 2023 og bæredygtighedsmål for arbejdsmiljø frem til 2030 og de gældende nationale arbejdsmiljømål frem til 2030. HMU har desuden besluttet, at arbejdsmiljøindsatserne i handlingsplanen samtidig skal bidrage til at understøtte hospitalets strategi, så hospitalet fortsat er en attraktiv arbejdsplads og uddannelsessted.

Direktionen i regionen har i efteråret 2023 tiltrådt anbefalingerne om, at regionens hovedfokus fra 2023 fortsætter i 2024. Den nærmere uddybning af mål og fokusområder fremgår i afsnittene nedenfor. HMU skal i denne arbejdsmiljødrøftelse derfor forholde sig til de samme mål og fokusområder som ved arbejdsmiljødrøftelsen 2022 og på den baggrund drøfte og beslutte, hvor fokus skal lægges det næste år, og om det giver anledning til at supplere den nuværende arbejdsmiljøhandleplan med lokale mål og indsatser.


De 4 nationale mål for arbejdsmiljø frem til 2030

  • Sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker
  • Kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen
  • Ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger
  • Psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger


Regionen har besluttet, at der skal fokus på alle 4 mål. Der er måltal for det psykiske arbejdsmiljø inden for 2 områder: 1) Der skal være 20 pct. færre medarbejdere, som rapporterer ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder. 2) Der skal være ca. 30 pct. færre medarbejdere, som rapporterer én eller flere krænkende handlinger inkl. vold og trusler. Regionen vil eventuelt anvende spørgsmål fra trivselsundersøgelserne til at måle udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø.


Regionens arbejdsmiljøfokus 2024

Regionens hovedfokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebygge risikoadfærd fortsætter med følgende formulering: Et sikkert og sundt arbejdsmiljø med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af risikoadfærd - med vægt på psykologisk sikkerhed/tryghed, sikkerhedskultur, fremme af mening, fællesskab og samarbejde.


Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed

Arbejdsulykker med fravær blandt nyansatte skal halveres inden 2030 set i forhold til 2018. Der er fortsat ikke mulighed for frekvenstal for udviklingen. Indtil videre tager datamaterialet derfor udgangspunkt i de nominelle tal og sammenlignes med udviklingen for øvrige ansatte.


Hospitalets strategi - attraktiv arbejdsplads og uddannelsessted

HMU besluttede i forbindelse med arbejdsmiljødrøftelsen 2022, at afdelingerne kunne integrere arbejdet med lokale arbejdsmiljøindsatser i sammenhæng med deres fokus på de 4 strategispor.


Data for udvikling i sygefravær, arbejdsulykker, VTC og psykologisk sikkerhed

Sygefravær

HMU har drøftet sygefravær på mødet i august og drøfter sygefravær igen i april. Oversigten i bilaget kan indgå som baggrundsviden i drøftelsen.


Arbejdsulykker i alt

Oversigten i bilaget viser, at der er en faldende tendens i antal arbejdsulykker fra 2018 til 2023. I 2020 var der færre ulykker, da det var et anderledes år pga. covid. De sidste 2 måneder af 2023 er ikke med i data for dette år, og udviklingen kan derfor stadig nå at ændre retning. Det ser indtil videre ud til, at der kan være et fald i antal arbejdsulykker fra 2022 til 2023 på næsten 20 pct., hvis kadencen for ulykker fra de første 10 måneder fortsætter året ud. Der er imidlertid en vis usikkerhedsfaktor, så det kan først endeligt vurderes i starten af 2024.


Arbejdsulykker med fokus på anciennitet og nyansatte

Fraværsulykker for nyansatte skal være halveret i 2030 sammenlignet med 2018 på regionalt niveau. I oversigterne over ulykker fremgår det, at der er sket et fald i nyansattes fraværsulykker indtil videre i 2023 sammenlignet med 2021 og 2022. De nyansattes andel af fraværsulykkerne er også faldet. Alle data for arbejdsulykker er ex. covid, så det er muligt at sammenligne årene. Der er samtidigt sket et fald i flowprocenten, hvilket betyder, at der er ansat færre nye i perioden 1. oktober 2022 - 30. september 2023 sammenlignet med den tilsvarende periode året tidligere. Faldet i flowprocenten kan derfor indvirke på faldet i fraværsulykkerne.

Det er positivt, at der er sket et fald, uanset om det skyldes bedre onboarding med instruktion og oplæring, fald i flowprocenten eller andre faktorer. Overordnet vil der desuden være en vis usikkerhed forbundet med udviklingen, når der er tale om forholdsvis små nominelle tal. Det er også baggrunden for, at udviklingen vil blive målt ud fra regionens samlede fraværsulykker for de nyansatte.


Arbejdsulykker fordelt på kategorier

Den hyppigste arbejdsulykke er en stikskade med smitterisiko i 2022 og 2023 frem til medio november. Oversigten i bilaget viser desuden, at der er fraværsulykker i næsten alle kategorier, undtagen ved skader med smitterisiko, vold og traumatiske hændelser.


VTC-registreringer

Det vedlagte bilag viser, at der frem til november 2023 er næsten lige så mange registreringer af tilfælde med vold, trusler og chikane, som der var i hele 2021. Hvis tendensen fortsætter året ud, vil der være VTC-registreringer på samme niveau som i 2022. HMU har sat som mål i arbejdsmiljøhandlingsplanen 2023-2024, at der skal være flere registreringer af hændelser, så der er mulighed for at følge op og forebygge lignende hændelser. Der er fortsat mange registreringer med belastningsgrader 1-3, og det viser, at det er fokus på at få registreret hændelserne.


Evaluering af mål i arbejdsmiljøhandlingsplanen 2023-2024


Målsætninger indenfor ulykkesforebyggelse

Det fremgår af vedlagte arbejdsmiljøhandlingsplan, at der er følgende målsætninger inden for fokusområdet ulykkesforebyggelse:


At reducere ulykker med 20 pct. fra 2022 til 2024.

Hvis tendensen for antal ulykker i årets 10 første måneder af 2023 fortsætter året ud, svarer det til, at det samlede antal ulykker falder med ca. 20 pct.. Faldet svarer til målsætningen for 2023 og 2024.


At personaleflowet falder i 2023 og 2024

Personaleflowet falder fra 29,3 pct. i 2022 til 22,9 pct. i 2023, målt i perioden 1. oktober til 30. september for begge år. Flowet er udregnet for ansættelser i alle afdelinger, undtaget test- og vaccinationscenter m.v. Målsætningen er dermed opnået om et fald i personaleflowet.


At nyansattes fraværsulykker halveres i 2030

Det er få ulykker, det drejer sig om for RH Horsens. Det ser under alle omstændigheder ud til, at der bliver færre ulykker for nyansatte i 2023 sammenlignet med 2022. Det kan blandt andet skyldes, at der er færre nyansatte, da personaleflowet er faldende i samme periode.


At der kommer flere VTC-registreringer

Det ser umiddelbart ud til, at der bliver registreret hændelser med vold, trusler og chikane fordelt på ca. samme belastninger og samlet niveau som i 2022, når man tager højde for, at der indtil videre kun er data frem til og med oktober 2023. Der er fortsat mange mindre belastende hændelser, der bliver registreret. Det er positivt, da analyse og opfølgning på de mindre alvorlige hændelser også giver afdelingerne mulighed for at forebygge de alvorligere hændelser.


Målsætninger inden for psykisk arbejdsmiljø

Det fremgår af vedlagte arbejdsmiljøhandlingsplan, at der er følgende målsætninger inden for fokusområdet psykisk arbejdsmiljø - sammenhæng mellem opgaver, ressourcer og kompetencer:


Højere positiv score på 3 udvalgte spørgsmål/udsagn i TULE undersøgelsen 2023 på hospitalsniveau

Der er en lille stigning i tilfredsheden på alle de 3 udvalgte spørgsmål/udsagn fra TULE undersøgelsen. Scoren på udsagnet Jeg er tilfreds med min daglige arbejdsmængde stiger fra 5,0 i 2021 til 5,3 i 2023. Scoren på udsagnet Jeg er generelt tilfreds med den faglige indsats, vi yder er steget fra 5,5 i 2021 til 5,7 i 2023. Endelig er scoren på spørgsmålet om psykologisk sikkerhed/tryghed Er du tryg ved at sige din meing til din ledelse? steget fra 5,7 i 2021 til 5,8 i 2023.

At personaleflowet falder i 2023 og 2024

Personaleflowet er også en del af det psykiske arbejdsmiljø og har samme målsætning i handlingsplanen inden for ulykkesforebyggelse som inden for psykisk arbejdsmiljø. Som det fremgår overfor, falder personaleflowet fra 29,3 pct. i 2022 til 22,9 pct. i 2023, målt i perioden 1. oktober til 30. september for begge år. Flowet er udregnet for ansættelser i alle afdelinger, undtaget test- og vaccinationscenter m.v. Målsætningen om et fald i personaleflowet er dermed opnået.

Målsætningerne er generelt opnået. Inden for målsætningerne for ulykkesforebyggelse er der en usikkerhedsfaktor, når det gælder ulykker og VTC'er, hvor der kun er data fra årets første 10 måneder af 2023. Personaleflowet kan heller ikke måles for hele 2023, til gengæld er der sammenlignelige perioder og en stor margin fra flowet i den første periode på 29,3 til flowet i den seneste periode på 22,9 pct. Inden for det psykiske arbejdsmiljø er TULE scoren forbedret på de 3 udvalgte spørgsmål/udsagn.

Fokus på drøftelser og beslutninger
Data er vedlagt i bilaget og vil kort blive gennemgået i forbindelse med punktet. Der vil herefter være fokus på drøftelser i grupper og fælles beslutning om de fremadrettede indsatser og mål.

Der er desuden vedlagt arbejdsmiljøaftale og -handlingsplan 2023-2024.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-100-15-20

10. Kultur som sundhedsfremme (15 minutter)

Hospitalsledelsen indstiller,

at HMU orienteres om samarbejdsprojekt "Kultur som sundhedsfremme".
at HMU drøfter sagen.
at HMU udpeger 1-2 medarbejdere til at indgå i arbejdet.

Sagsfremstilling

Hospitalet indgik lige før sommerferien et strategisk samarbejde med Horsens Musik- og Balletskole om "kultur som sundhedsfremme". Formålet er at undersøge, hvad kultur kan bidrage med i en hospitalskontekst. Den regionale innovationspulje har støttet projektet med 440.000 kr.


"Kultur som sundhedsfremme" har de seneste 10-20 år vist interessante resultater. Man har med gode resultater testet Korsang for KOL-patienter (ift. lungekapacitet), dans for hofteopererede (ift. stabilitet og mobilitet), læsegrupper for folk med angst, hospitalsklovne, live-musik (fx testet på Dialyse i Horsens) og meget mere. Bredt set, ser man at "kultur" kan være med til at sænke stressniveauet, øge god dialog, at patienten "får en pause" fra sygdommen, at patienter hurtigere genvinder evner m.v.
Det konkrete samarbejdsprojekt taler desuden direkte ind i den nye hospitalsstrategi bl.a. ift mere menneske, og stærkere relationer.


Der er defineret 3 overordnede spor, som der skal arbejdes videre med på Regionshospitalet Horsens:

  1. Medarbejdere: Vi vil undersøge om eller hvordan kultur kan blive en del af løsningen på at skabe mere trivsel, øget tilknytning og større fællesskab blandt medarbejderne på Regionshospitalet Horsens. En af de konkrete ideer, er etablering af et hospitalskor. Koret vil primært rette sig mod ansatte, men vi forestiller os at tidligere ansatte og andre borgere kunne have lyst til at deltage og være med til at bygge bro mellem hospital og civilsamfund.
  2. Sårbare forældre: Sammen med Kvindeafdelingen, er der peget på målgrupper inden for fertilitetsbehandling, par der har oplevet at miste, eller nye/kommende forældre, der oplever et mentalt pres.
  3. Kronikere: Det kan fx være patienter med astma, demens, parkinson, KOL, leddegigt, diabetes m.v.


Udgangspunktet er en undersøgende tilgang, og i et samarbejde mellem patienterne/borgerne, klinikere fra hospitalet og fagfolk fra Musik- og Balletskolen skal der udvikles indsatser, hvor det giver mening. Vi begynder med at se på, om der er eksisterende initiativer, som vi kan høste erfaringer fra og tilpasse vores kontekst.


I starten af det nye år, er det aftalt med Musik- og Balletskolen, at hospitalskor (spor 1), er det første vi går i gang med. Vi forestiller os, at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe med 1-2 medarbejderrepræsentanter der kan indgå i arbejdet. Vi får bl.a behov for en afdækning af rammerne for koret, primært tidspunkt for koret og hjælp til at udbrede kendskabet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-23

11. Eventuelt og kommunikation fra mødet (5 minutter)

Administrationen indstiller,

at HMU drøfter emner til eventuelt.
at HMU beslutter, hvilke emner, der skal kommunikeres fra mødet.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-23

12. Kommende møder

Sagsfremstilling

Næste møde i HMU afholdes den 12. februar 2024, og her vil en repræsentant fra medarbejdersiden være ordstyrer.


Punkter til kommende møder:

  • Surveys blandt seniore og deltidsansatte i Region Midtjylland i marts 2023
  • Opfølgning HMU seminar vedrørende psykisk arbejdsmiljø i lyset af hospitalsstrategien
  • Årlig sygefraværsdrøftelse
Tilbage til toppen

Kontakt

Marie Kjær Sørensen
Tlf. +45 78 42 50 86
E-mail: Marie.Soerensen@horsens.rm.dk