Læs vores velkomstmateriale til nyansat lægefagligt personale.

Tillykke med jobbet

Vi vil gerne byde dig velkommen til Ortopædkirurgien.

Hvis du skulle have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afd. ledelsessekretær Lone Danielsen på kontaktoplysningerne nederst på siden.

Vi glæder os til samarbejdet.

Adgang til opdateret vagtplan og telefonliste

Du kan altid tilgå opdaterede vagtplaner og telefonliste på vores intranetside.

Kort om Ortopædkirurgien

Ortopædkirurgien består af:

 • Ortopædkirurgisk Klinik, destination A3, som er placeret i stueplan tæt ved hovedindgangen. Klinikken består af en skadesklinik og en sårklinik. Derudover laver vi forundersøgelser og kontroller. I klinikken er der ca. 26.000 patientforløb pr. år.
 • Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, destination A8, som er placeret på 5. sal i højhuset.

Læs mere om Ortopædkirurgien på afdelingens hjemmeside.

Sygemelding og raskmelding

e-Dok proceduren for Sygemelding - læger ortopædkirurgi beskriver Ortopædkirurgiens aftaler omkring syge- og raskmelding.

Introduktionsperioden

Her finder du information om den generelle introduktion på Regionshospitalet Horsens Introduktionsprogram for nyansatte.

I introduktionsperioden forventer vi, at du i samarbejde med den introduktionsansvarlige gennemgår følgende tjekliste.

På din første arbejdsdag vil du blive budt officielt velkommen i forbindelse med morgenkonferencen i konferencelokalet kl. 8.00.

Efter morgenkonferencen vil du blive introduceret til omklædningsfaciliteter, uniformdepotet, afdelingen osv. af en af dine kollegaer.

Som nyansat vil du blive inkluderet i Horsens Regionshospitals fælles introduktionsprogram. Introduktionen på afdelingen vil være individuel og planlægges ud fra dine tidligere erfaringer, personlige og faglige forudsætninger. Typisk vil du være introduceret til dine kommende funktioner i løbet af de første 1-2 uger.

Vi forventer

Vi forventer, at du orienterer dig om de husgældende og lokale arbejdsgange der følges på Regionshospitalet Horsens og i Ortopædkirurgien.

Dokumenterne beskriver blandt andet procedurer i forbindelse med patientkritiske tilstande herunder Hjertestop og anafylaksi.

Patientkritiske procedurer:

Arbejdsgange i Akutafdelingen

Arbejdsgange omkring medicin, stuegangsfunktion og ved afdød patient:

Traumemanual og beredskab:

Hygiejne:

Prøvesvar:

Funktionsbeskrivelse for SSP, BV og MV

e-Dok funktionsbeskrivelse for Ortopædkirurgisk SSP og mellemvagt i Akutafdelingen beskriver:

 • Morgenkonferencen

 • Ansvar og arbejdsopgaver for SSP, BV og MV

 • Deltaljeret beskrivelse MV ansvar og arbejdsopgaver i hhv. DV og AV/NV

 • Ansvar og arbejdsopgaver for vagtholdet i weekenden.

Samarbejder

Samarbejde med Plejepersonalet

Flow og ressourcer i Sengeafsnittet og klinikken koordineres af en sygeplejersken der varetager opgaven som klinisk koordinator.

Overblikket over indlagte patienter på sengeafsnittet monitoreres på Klinisk logistik (stor skærm). Det er ligeledes her du ser hvilken stue på patienten er placeret på samt hvilket plejepersonale (tlf.nr.) der er ved patienten på den pågældende dag.

Samarbejde med Røntgen og Skanning

For at understøtte at den Ortopædkirurgiske patient får et forløb af høj faglig kvalitet er det vigtigt at Ortopædkirurgien sikre, at standardoplysningerne er så fyldestgørende, at Røntgen og Skanning kan træffe et valg af undersøgelsesmetode og derved få en optimal afdækning af den kliniske problemstilling.

Dokumentet Henvisning til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Horsens beskriver hvilke standardoplysninger der skal beskrives ved hhv. CT, MR samt Ultralyds- eller CT vejledt intervention.

Herudover anvender Ortopædkirurgien og Røntgen og Skanning dokumentet Bestilling af røntgen på Ortopædkirurgiske patienter. Dokumentet indeholder et menukort der understøtter at henvisningen bliver en fyldestgørende. Dokumentet beskriver derudover ansvaret for udarbejdelse af røntgenhenvisningen.

Samarbejde med sekretærer

For at lette sekretærernes arbejdsgange er det vigtigt at følge nedenstående instruks ved diktering.

 • Start altid med at diktere diagnosekode + TUL og operationskode + TUL ved operationsnotater.
 • Vælg korrekt kategori og prioritering.
 • Skal pt. opereres, skal notatet kodes som HASTER.
 • Operationsnotater kodes altid som HASTER.
 • Ambulante pt'er hvor der fx bestilles MR eller andre undersøgelser, skal kodes som fremskyndet, med mindre det er til fx tumorsektoren, da kodes det som HASTER.

Se endvidere: Epikrise - arbejdsgang og indhold - ortopædkirurgi, RHH og Visitering og indkaldelse af patienter, ortopædkirurgisk afsnit.

Kulturen i Ortopædkirurgien

Samarbejdet i Ortopædkirurgien er præget af venlighed, glæde og hjælpsomhed. Vi har fokus på tværfaglige arrangementer for at alt personale møder hinanden uden for hospitalets rammer. Derfor afholdes der bl.a julefrokost sammen med sygeplejerskerne, sekretærerne, Fysio- og Ergoterapien samt andre relevante samarbejdspartnere fra hospitalet. Derudover arrangeres der også andre arrangementer i løbet af året for at styrke det sociale sammenhold.

Kontakt

Afdelingsledelsens sekretær

Lone Danielsen
Telefon: 78 42 72 48
Mail: lonedani@rm.dk