Læs om vores udviklingsprojekter og find kontaktinformation.

Forskning i Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens

Forskningsansvarlig: Overlæge Berit Dalsgaard Nielsen bernil@rm.dk

Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens bedriver forskning på højt internationalt niveau med det overordnede mål at øge kvaliteten af uddannelse og patientbehandling. Forskning ved Regionshospitalet Horsens er organiseret under Forskningsenheden og sker i samarbejde med - og er organisatorisk forankret under Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Forskningsenheden understøtter forskningen på Regionshospitalet Horsens og er fysisk lokaliseret i SIC (1.sal). Forskningsenheden stiller forskellige ressourcer og faciliteter til rådighed, bl.a. kontorfaciliteter, bibliotekarservice, biostatisk sparring og støtte til fundraising.

Læs mere om Forskningsenheden og Institut for Klinisk Medicin på:

Organisering af forskningen, Regionshospitalet Horsens
Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet

Størst forskningsaktivitet i Medicinsk Afdeling sker inden for klinisk forskning og registerforskning. Du kan læse mere om nogle af de store forskningsområder ’Endoskopisk forskning’, ’Autoimmun hepatit’ og ’Kæmpecellearterit og polymyalgi’ på:

Forskningsområder, Regionshospitalet Horsens

I Medicinsk Afdeling er ansat 3 kliniske lektorer, 1 post doc og 2 ph.d. studerende. Hertil har mange klinisk ansatte læger en ph.d. uddannelse og bidrager til forskningsaktiviteter integreret i det kliniske arbejde.

Du kan læse mere om forskerprofilerne på Medicinsk afdeling her:

Forskerprofiler

Forskningsstrategi

Medicinsk Afdelings overordnede mål og indsatsområder indenfor forskningen er beskrevet i forskningsstrategien (docx-fil).

Publikationer

I 2023 udgik 19 publikationer fra Medicinsk Afdeling. Du kan se en oversigt over disse nedenfor.

Udviklingsprojekter

Telemedicin

Medicinsk Afdeling har siden 2010 haft mulighed for at gennemføre telemedicinske konsultationer med en række patientgrupper. Telemedicin indgår således i en vifte af tilbud til vores kroniske patientgrupper – se e-Dok retningslinje.

Medicinsk Afdeling har derfor en del erfaring, når den nationale udrulning af Telemedicin til KOL-patienter går i gang – se Telemedicin til borgere med KOL

Ernæring

For mange medicinske patienter er en god ernæringstilstand en afgørende faktor både i forhold til helbredelse, men også i forhold til at leve med en livslang kronisk sygdom. Der er derfor fokus på ernæring i alle de medicinske sengeafsnit – se Ernæringspolitik, Regionshospitalet Horsens.

Strategisk sygeplejeforum (SSF)

Medicinsk Afdeling arbejder kontinuerligt med at optimere sygeplejen. Initiativer drøftes og besluttes på de forskellige afsnit, samt i Strategisk Sygeplejeforum se kommissorium – se Kommisorium Strategisk Sygeplejeforum.

DÆMP indsatser

Via Sundheds- og Ældreministeriets pulje omkring "En styrket indsats for den ældre medicinske patient" pågår der i Medicinsk Afdeling følgende:

Følg hjem funktion til KOL- patienter

KOL følg hjem funktion udgår fra Lungemedicinsk Afsnit, men med mulighed for at følge KOL- patienter hjem både fra Medicinsk Sengeafsnit 1 og Akutafdelingen.

De patienter, som følges hjem, udvælges af speciallæge og KOL-sygeplejerske, men er primært patienter med mange indlæggelser, komplicerede forløb eller sociale forhold, som gør, at de har brug for denne superviserede overgang.

Funktionen bygger på resultater fra et review omkring effekt af udskrivelsesinterventioner for KOL-patienter.

Opfølgning leverpatienter

Patienter, der har været indlagt med leverkoma, kan nu tilbydes et tæt opfølgningstilbud efter indlæggelse. Patienten vil, ved den første konsultation, gennemgå en såkaldt reaktionstidsmåling, som kan identificere eventuelle kognitive skader i hjernen, som ikke umiddelbart kan konstateres klinisk.

Disse skader kan have stor negativ indflydelse på patientens hverdagsliv, hvis de ikke opdages, så patienten og eventuelle pårørende kan vejledes i hvilke forholdsregler, han/hun bør tage. De opfølgende konsultationer bruges dels på kliniske kontroller, men også på understøtning af patientens evne til at mestre det at leve med en kronisk tilstand og vejledning i både kost og medicin, som er vital for patientgruppen. 

Følg hjem funktion til den ældre medicinske patient

Denne funktion er rettet mod den ældre medicinske patient > 75 år, indlagt i mere end 48 timer på Medicinsk Sengeafsnit 2, Ældresygdomme. Patienter inkluderet i projektet følges hjem af en sygeplejerske og der afholdes udskrivningskonference i hjemmet indenfor 24 timer. Målet er at reducere uhensigtsmæssige/unødvendige genindlæggelser.

Projektet gennemføres som et klyngeprojekt i samarbejde med Skanderborg, Hedensted og Odder kommune med det formål at udvikle en samarbejdsmodel med fokus på den kritiske periode lige efter udskrivelsen, der skal forbedre overgangen mellem hospital og primær sektor for den ældre medicinske patient.

Palliation

Der findes en tværgående og tværfaglig palliationsgruppe i Medicinsk Afdeling.

Kommissorium for Pallation i Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens.

Kontakt

Udviklingssygeplejersker

Thea Celander Maack
Telefon: 78 42 69 04
Mail: Thea.Celander.Maack@horsens.rm.dk

Louise Grode
Telefon: 26 13 89 39
Mail: louise.grode@horsens.rm.dk

Forskningslektor

Ishay Barat, overlæge
Telefon: 78 42 66 90
Mail: Ishay.Barat@horsens.rm.dk