Forskningsområder i forskningsstrategien

Figur af forskningsstrategien.

Strategi for Endoskopien

Regionshospitalet Horsens har en unik produktion af endoskopiske procedurer, som ikke findes tilsvarende nationalt. Der udføres årligt op mod 18.000 endoskopiske procedurer, som kan indgå i forskningsprojekter, og der er netop i 2018 oprettet et fælles tværfagligt forskningsudvalg til at understøtte dette. Forskningsudvalget er etableret i samarbejde mellem Medicinsk Afdeling, Bedøvelse, Operation og Intensiv og Kirurgi. Forskningsindsatsen på området er højt prioriteret af Hospitalsledelsen og understøttes direkte med hospitalets forskningspuljemidler.

Det er visionen at bedrive tværfaglig og tværorganisatorisk forskning af høj international kvalitet indenfor klinisk forskning, udnyttelse af registerdata, biobankdata og forskning med sigte på patientoplevet kvalitet.

De forskningsmæssige fokusområder for Endoskopien er kikkertundersøgelser af mave-tarm kanalen, herunder udrensning forud for undersøgelsen, smerter og anvendelse af beroligende midler under
undersøgelsen, blødningsrisiko og risiko for efterladt adenomvæv i forbindelse med polypectomi samt effekten af en kikkertundersøgelse i efterforløbet af akut diverticulitis.

Det er planen, at der i Endoskopien i den kommende periode skabes en forskningsmæssig produktion og en konsolidering af denne, så området på sigt kan etableres som en universitetsklinik.

Ansvarlige for forskningsområdet i Endoskopien:

Mehmet Öztoprak, ledende overlæge, Kirurgi

Strategi for Sundhedstjenesteforskning

Regionshospitalet Horsens har igennem mange år understøttet sundhedstjenesteforskning med fokus på blandt andet sammenhængende patientforløb og ulighed i sundhedsvæsenet. Der er i et tværsektorielt forskningssamarbejde med klyngekommunerne, almen praksis, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital gjort en klar satsning på området med oprettelsen af forskningsprojektet TVÆRSPOR. Forskning på området er understøttet af større puljemidler fra henholdsvis Region Midtjylland og Innovationsfonden. Der er tilknyttet en lektor ansat på Regionshospitalet Horsens, således at der kan understøttes ph.d. forløb

Det er visionen at bedrive tværfaglig, tværorganisatorisk og tværsektoriel forskning af høj international kvalitet baseret på kvantitative og kvalitative metoder samt kunstig intelligens.

Fokusområderne for sundhedstjenesteforskningen er sammenhæng i patientforløb, herunder variation i klinisk praksis, social ulighed, effekten af tværsektorielle interventioner, effekten af forskellige organiseringer af patientforløb på tværs af sektorer og udvikling af kliniske beslutningsstøtteværktøjer.

Det er planen, at Regionshospital Horsens etablerer sig som en af de væsentlige aktører nationalt og internationalt indenfor sundhedstjenesteforskning.

Ansvarlig for forskningsområdet Sundhedstjenesteforskning:

Marianne Johannson Jørgensen, mariajrg@rm.dk, sundhedsfaglig forksningsleder, Forskningsenheden.

Strategi for H-hip

Regionshospitalet Horsens har igennem mange år haft en førende rolle inden for ledbevarende hoftekirurgi i Danmark og udfører over 1/3 af alle hofteartroskopier på landsplan. Der er igennem de seneste to år etableret et udrednings- og behandlingstilbud til udvendige hoftesmerter som det eneste sted i Danmark. I efteråret 2018 blev H-Hip officielt etableret i et samarbejde mellem Fysio- og Ergoterapien og Ortopædkirurgi med henblik på at forske i skader og lidelser i og omkring hofteledet. H-Hip er understøttet af midler tildelt af Region Midtjylland med henblik på etablering som Universitetsklinik. Der er tilknyttet en lektor ansat på Regionshospitalet Horsens, således at der kan understøttes ph.d. forløb.

Det er visionen, at der udføres forskning af højeste internationale klasse inden for skader og lidelser i og omkring hofteledet. Forskningen i H-HiP vil dække alle facetter af klinisk forskning.

De forskningsmæssige fokusområder i H-HiP er relateret til træning og udvikling af kirurgiske teknikker. Inden for træning fokuseres der på præ- og rehabilitering af patienter, der undergår kirurgisk behandling samt træning som behandling til patienter, der ikke skal opereres. Forskning i de kirurgiske teknikker vil ligge inden for ledbevarende kirurgi med fokus på ikke-ossøse strukturer.

Det er planen, at forskningen udført i H-HiP er af et sådan omfang, at der kan opnås anerkendelse som Universitetsklinik under de gældende forhold mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet i indeværende strategiperiode.

Ansvarlig for forskningsområde:

Jeppe Lange, jepplang@rm.dk, overlæge, lektor, forskningsleder, Ortopædkirurgi.

Strategi i Fertilitetsklinikken

Regionshospitalet Horsens er en væsentlig klinisk aktør på fertilitetsområdet med den anden største offentlige fertilitetsklinik i Danmark. Fertilitetsklinikken har en lang og stærk forskningstradition og arbejder sammen med Fertilitetsklinikken i Skive på at etablere en fælles universitetsklinik indenfor fertilitetsbehandling. Dette er understøttet af midler tildelt af Region Midtjylland i 2018. Der er tilknyttet to professorer ansat på Regionshospitalet Horsens, således at der kan understøttes ph.d. forløb.

Det er visionen at bedrive og ekspandere fertilitetsforskning af høj international kvalitet indenfor grundforskning, registerforskning, psykosocial- og kvalitativ forskning.

Klinikkens forskningsmæssige fokusområder er relateret til alle faser af reproduktionsbiologien herunder ovarie respons, folliculogenese, embryo udvikling, endometriets modtagelighed for implantation og fertilitetsbehandlingens betydning for barnets opvækst og udvikling.

Det er planen, at den primære logistiske opgave i de kommende år er at etablere universitetsklinik i samarbejde med Fertilitetsklinikken i Skive.

Ansvarlig for forskningsområde:

Ulla Breth Knudsen, ullaknud@rm.dk, professor, overlæge, Fertilitetsklinikken.

Strategi i Herniecenter

Regionshospitalet Horsens har en mangeårig tradition for klinisk virke og forskning inden for udredning og behandling af hernier. Behandling af hernier på Regionshospitalet Horsens udgør en vigtig funktion i Region Midtjylland, som ikke findes tilsvarende andre steder. Desuden varetager Regionshospital Horsens specielle opgaver indenfor uddannelse af kirurger i hernie kirurgi. Forskningsområdet har igennem mange år tiltrukket konkurrenceudsatte forskningsmidler på et højt niveau. Der er tilknyttet en klinisk lektor ansat ved Regionshospitalet Horsens, således at der kan understøttes ph.d. forløb.

Det er visionen at bedrive og ekspandere hernie forskning på højeste internationale niveau.

De forskningsmæssige fokusområder vil i de næste år fokusere på registerbaseret afklaring af problemstillinger vedr. smerter efter lyskebrokkirurgi. Desuden vil kirurgisk behandling af diverse typer af hernier blive undersøgt i større skandinaviske sammenhænge.

Det er planen, at der konkret udføres 1-2 ph.d. forløb i perioden, samt at der udføres et nødvendigt generationsskifte, som vil blive understøttet af Forskningsledelsen.

Ansvarlig for forskningsområde:

Hans Friis Andersen, Hans.Friis@horsens.rm.dk, overlæge, lektor, Kirurgi.

Strategi for afdelingsspecifik forskning

Der foregår en omfattende forskningsaktivitet på Regionshospitalet Horsens. Der er forskningsområder og forskere på Regionshospitalet Horsens, som ikke er dækket af ovenstående strategiske forskningsområder. Det er således yderst vigtigt for den fremtidige udvikling af forskertalenter, etablerede forskere og forskningsområder, at disse understøttes, så der kan dannes grobund for en stærk vækst. Dette gælder også
Regionshospitalet Horsens for områder, som i dag ikke er definerede som strategiske forskningsområder, eller som endnu ikke er etablerede forskningsområder på hospitalet.

Det er visionen at bedrive forskning af høj international kvalitet indenfor alle typer af forskningsområder, tværfagligt og tværsektorielt.
De forskningsmæssige fokusområder er relateret til afdelingernes patientforløb; for eksempel laparoskopisk galde behandlinger i Kirurgi, hallux valgus behandlinger i Ortopædkirurgi, forebyggelige indlæggelser i Akutafdelingen, okklusionstræning i Fysio- og Ergoterapien og smertebehandling i Bedøvelse, Operation og Intensiv. Medicinsk Afdeling har i 2018 indgået et samarbejde med Steno Diabetes Center Aarhus. Dette område er således helt nyetableret, og de muligheder og begrænsninger, som ligger i samarbejdet, ønskes belyst og opdyrket i indeværende strategiperiode. Der er desuden et uudnyttet potentiale for at bedrive forskning på Røntgen og Skanning, Kvindesygdomme og Fødsler, Blodprøver og Biokemi og Livsstilscenter Brædstrup.

Det er planen, at der som minimum opdyrkes ét yderligere selvstændigt forskningsområde i strategiperioden. Det er således Forskningsledelsens opgave i samarbejde med Forskerlederforummet at sikre en konstant opmærksomhed på forskning udført af forskere på Regionshospitalet Horsens og sikre, at disse supporteres uafhængig af faggrænser med henblik på at kunne opnå tilstrækkelig forskningsmæssig tyngde til, at de kan indgå som et strategisk forskningsområde for hospitalet.

Kontakt

Har du spørgsmål?

Kontakt en medarbejder, hvis du har spørgsmål om forskning på Regionshospitalet Horsens.

Line Jensen 
Forskningssektretær 
Tlf. 78 42 61 03

Marianne Johansson Jørgensen
Forskningsleder, ph.d.
Tlf. 78 42 61 01

Else Marie Vestergaard
Forskningsleder, ph.d.
Tlf. 51 26 60 76

Inger Krog-Mikkelsen
Fundraiser
Tlf. 78 42 61 06

Adresse

Forskningsenheden
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 30 
8700 Horsens

Indgang

Brug Indgang X.

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Mail

Skriv en mail til vores funktionspostkasse.

Send mail til Forskningsenheden