Tillykke med jobbet

Vi vil gerne byde dig velkommen til Ortopædkirurgien.

På din første arbejdsdag vil du blive modtaget af en sygeplejekollega eller en afdelingssygeplejerske - som vil vise dig omklædningsfaciliteterne og hvor du finder uniformer.

Vi tilstræber, at du den første tid følges med introduktionssygeplejersken. Her vil der blive lagt vægt på information, observation og afdelingens rutiner. Vi snakker løbende sammen om, hvordan vi hver især synes det går, og her kan vi planlægge, hvornår du er klar til at have patienter selv.

Introduktionen er individuel og planlægges ud fra dine tidligere erfaringer, personlige og faglige forudsætninger.

Vi glæder os til samarbejdet.

Sygemelding og raskmelding

Hvis du er syg:

 • På hverdage skal du sygemelde dig mellem 6.30-6.45 på tlf: 78 42 72 45
 • I vagten kl. 15-7 og i weekenden skal du kontakte koordinatortelefonen 78 42 72 22.

Hvis du har meldt dig syg i løbet af aftenen/natten, skal du den efterfølgende dag kontakte din afdelingssygeplejerske, hvor det aftales, hvornår I tales ved igen. Hun kontaktes endvidere ved raskmelding, så evt. iværksat afløsning kan ændres. Skal du i aftenvagt samme dag, skal du raskmelde dig senest 9.30. Skal du i nattevagt samme dag eller i dagvagt efterfølgende dag, skal du raskmelde dig senest kl. 12.

Det samme gælder ved andet fravær, og hvis dit barn er sygt. Her skal du også kontakte din afdelingssygeplejerske for at lave en aftale i forhold til, om fraværet kan rummes i afdelingen.

Vores formål med introduktions- og oplæringsperioden er

 • At du føler tryghed, så du kan trives og udvikle dig i afdelingen
 • At du bliver fortrolig med afsnittes arbejdsform og arbejdsrytme
 • At du opnår viden om og forståelse for afsnittets speciale, funktion og specielle sygepleje
 • At du opnår kompetencer til at kunne yde en kvalificeret sygepleje til vores patienter
 • At give dig en sikker platform til fortsat udvikling
 • At du kender til vores samarbejdspartnere og kan bidrage positivt i det daglige samarbejde.

Introduktionsperioden

Introduktionsperioden strækker sig over 6 måneder. Perioden kan afvige i forhold til, hvad du har med af erfaring og hvor hurtigt du udvikler dig.

I den første periode tilstræber vi på at du ikke indgår i normeringen, men derimod følges med enten den introduktionensansvarlige eller en af dine nye kollegaer. Du vil hurtigt opleve at få ansvaret for en til to patienter. Dette foregår i et tæt samarbejde og med supervision fra en kollega. Vi vil selvefølgelig i et samarbejde med dig løbende vurdere dine behov. På travle dage kan det være svært altid at imødekomme. Her vil der være fokus på at benytte makkerparordningen.

I introduktionsperioden vil der blive afholdt forventningssamtale inden for de første 4 uger mellem dig og den introduktionsansvarlige og derudover 3 mdrs og 6 mdrs statussamtale mellem dig, afdelingssygeplejersken og den introduktionsansvarlige. Herudover vil der være mulighed for løbende dialog.

Du vil få udleveret et skema der indeholder de centrale punkter du skal tilegne dig viden omkring i introduktionsperioden. Skemaet er opsat som et afkrydsningsskema, hvor du har ansvaret for at holde skemaet afkrydse de punkter du har opnået. Derudover er det ligeledes dit ansvar at gøre den introduktionsansvarlige eller dine daglige kollegaer opmærksom på de punkter du mangler. Den introduktionsansvarlige står altid til rådighed til hjælp og vejledning.

Du vil blive tilmeldt en træningsdag i SIC samt 4 gange supervision for nyansatte, som er obligatorisk for afdelingen. Du får nærmere besked herom.

I de første 6 måneder vil du have enkelte dage, hvor der er følgedage med den introduktionsansvarlige sygeplejerske.

Indenfor de første 4 uger vil du:

 • Blive indkaldt til et møde med vores kvalitetskoordinator. Her vil du blive introduceret til E-dok. Der vil blive taget udgangspunkt i de dokumenter der er links til senere i dette dokument.
 • Introduktion ved forflytningsvejleder.
 • Introduktion ved arbejdsmiljørepræsentant.
 • Følge en elektiv patient fra modtagelse på Operation og Opvågning (O&O) til modtagelse på Ortopædkirurgisk sengeafsnit.

Efter ca. 4-6 uger vil du:

 • Få en følgedag i sår-klinikken, og en følgedag i skade-klinikken.

Vi forventer

 • At du tager medansvar for egen oplæring

 • At du anvender din viden og erfaring fra tidligere ansættelser

 • At du siger ”til og fra” og ikke udfører opgaver, du ikke er tryg ved

Inden du starter, forventer vi, at du har en basisviden inden for plejen af den ortopædkirurgiske patient. Nedenstående links vil føre dig til afsnittets retningslinjer på e-Dok. Dokumenterne vil give dig indsigt og viden til at kunne håndterer basis arbejdsgange på Ortopædkirurgisk Aengeafsnit. Der er ligeledes dokumenter der skal læses inden start, for at sikre patienternes sikkerhed i forbindelse med bla. Anafylaksi, Hjertestop og vitale værdier.

Introduktion i Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Specialet består af Ortopædkirurgisk Sengeafsnit samt en integreret klinik, som vi har et tæt samarbejde med.

Patientkategorier

Akutte patientforløb:

Det ortopædkirurgiske område er præget af et stort akut indtag. Patienterne kommer til Sengeafsnittet via hospitalets Akutafdeling.

Indlæggelsesforløbene strækker sig fra korte indlæggelser (1-2 dage) til lange og komplicerede forløb.

Sengeafsnittet modtager børn inden for det ortopædkirurgiske område.

Børn indlægges sammen med deres forældre til observation og eventuel operation.

Ortopædkirurgisk sengeafsnit modtager følgende akutte patientforløb fra Akutafdelingen:

 • Hoftebruds- og bækkenbrudspatienter
 • Rygfrakture
 • Ankelfrakture
 • Sårpatienter/patienter med abcesser
 • Amputationspatienter
 • Traume patienter
 • Patienter med lungedræn
 • Commotio patienter til observation for hjeneblødninger.

Planlagte Patientforløb:

 • Planlagte patientforløb møder på Operation og Opvågning.

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit modtager følgende elektive patientforløb fra Operation og Opvågning:

 • Hoftealloplastikker
 • Knæalloplastikker og Uni-knæ (En halv knæ protese)
 • Skulderalloplastikker og andre skulderoperationer
 • Fod kirurgi (f.eks. stivgørelse af led)
 • Reponering af forskellige frakture
 • Oprensning af små sår
 • Sene suturering.

Plejeform

På Ortopædkirurgisk Sengeafsnit er vi organiseret i 2-3 sygeplejeteams. I hvert team er der en teamleder og to sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter. Derudover er der elever og studerende i alle teams. 

Teamlederen fordeler, uddelegerer, opsamler og vurderer plejeopgaverne i teamet. Derudover er det teamlederen, der primært har stuegang og samtaler. Sygeplejeteams fungerer i daglig praksis dynamisk.

Koordinatoren er ansvarlig for at danne teams i dagligdagen i samarbejde med oversygeplejerskerne. Organiseringen i sygeplejeteams giver gode mulighed for faglig sparring og hjælp fra kolleager i løbet af vagten. 

Sygeplejegruppen er meget tilfredse med denne plejeform idet, den giver en bedre mulighed for refleksion og for at planlægge dagen. 

Nyansatte oplæres gradvist i opgaverne på sengeafsnittet. 

Samarbejder

Plejepersonalets nærmeste samarbejdsgruppe er læger, sekretærer samt fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Samarbejde med læger:

Efter lægernes morgenkonference noteres det i det Klinisk logistik (storskærm) hvilken læge der går stuegang på patienten. Ved behov for lægehjælp i løbet af dagen eller til småopgaver, har vi en stuegangsgåendelæge som kan kontaktes i dagtiden.

For at understøtte kvaliteten af stuegangen anvendes stuegangkortet som et redskab for plejepersonalet

Samarbejde med Fysio-og Ergoterapien:

I hverdagene mødes fys, ergo og plejegruppen til tavlemøde kl. 8.15-8.30, hvor udskrivelsesdato, udskrivelsesplanlægning og videre forløb drøftes kort. Nærmere koordinering af aktiviteter i løbet af dagen plalægges efter mødet. Se endvidere edok dokument vedrørende planlægning af udskrivelse samt afholdelse af tavlemøde.

I hverdagene mødes plejepersonalet på kontoret i øst kl. 7.00 for at sige Godmorgen og få kort besked fra Afdelingssygeplejerskerne. Klokken 10.30 mødes plejepersonalet til en kort timeout med henblik på status for udskrivelser og mængde af arbejdsopgaver.

I dagvagten på hverdage er der en klinisk koordinator, som er ansvarlig for alt koordination på Sengeafsnittet. I aften-/nat- og weekendvagten hjælpes personalet ad med at dække denne funktion.

Kulturen i Ortopædkirurgien

Samarbejdet i Ortopædkirurgien er præget af venlighed, glæde og hjælpsomhed.

Vi har fokus på tværfaglige arrangementer for at alt personale møder hinanden uden for hospitalets rammer. Derfor afholdes der bl.a julefrokost sammen med lægerne, sekretærerne, fysio- og ergoterapien samt andre relevate samarbejdspartnere fra hospitalet. Derduover arrangeres der også andre arrangementer i løbet af året for at styrke det soacle sammenhold.

Derudover har plejepersonalet en  fælles gavekasse, hvor der indbetales  200 kr pr. år. Gavekassen er frivillig, men anses som en del af det kollegiale fællesskab. Når man er medlem af gavekassen er man med til at give kollegaerne blomster og gaver i forbindelse med særlige mærkedage. F.eks.  bryllup, fødselsdage eller længere tids sygdom.

Gavekassen administreres af nøglepersoner fra afdelingen.

Kontakt

Afdelingsledelsens sekretær

Lone Danielsen
Telefon: 78 42 72 48
Mail: lonedani@rm.dk