05.01.24

Skanderborg Sundhedshus rummer regionale funktioner, kommunale funktioner, praktiserende læger, liberale erhverv inden for sundhedsområdet samt tilbud til førtidspensionister og efterlønnere.

Sundhedshuset er et dagtilbud uden sengeliggende patienter. Årligt ca. 170.000 besøg af patienter og borgere. Sundhedshuset er arbejdsplads for mere end 100 medarbejdere, og er placeret i centrum af Skanderborg med beboelse og erhverv rundt om Sundhedshuset. Kantinen/caféen ligger i forlængelse af Sundhedshusets hovedindgang og forhal, hvor hovedparten af besøgende og personale kommer ind i Sundhedshuset. Der er ikke andre konkurrerende tilbud eller salgssteder i Sundhedshuset.

Kantinen/caféens areal er på i alt ca. 290 m2. Heri er ikke medregnet en terrasse med direkte adgang fra kantinen/caféen, og mulighed for udeservering.

Aftaleforholdets form
Der ønskes en 4-årig lejeaftale med forventet start den 1. maj 2024 eller snarest herefter. I aftaleperioden stiller Skanderborg Sundhedshus lokaler til rådighed, inden for hvilke lejer i aftaleperioden kan drive kantine/café og herunder oppebære det fulde overskud, som driften genererer.

Kantinen/caféen vil være underlagt minimumsåbningstider (08-14:30 på hverdage og mulighed for åbning ved eventuel ekstraaktivitet aftener og i weekender). Varesortimentet skal efterleve bl.a. Region Midtjyllands retningslinjer for salg af alkohol- og tobaksvarer. Ansøgere bedes i ansøgningen beskrive et forslag til sortiment og menuer, hvor et mindre udvalg af god kvalitet og med et sundt udtryk vægter højt samt efter behov ønske om andre vilkår for aftalen, eksempelvis omkring tidspunkt for aftalens ikrafttræden, håndteringen af nødvendige fysiske tilpasninger i o. lign. Der kan eventuelt opstilles selvbetjeningsautomat inden for Sundhedshuset, i henhold til nærmere aftale.

Lejeafgift
Lejer betaler i aftaleperioden udlejer i alt 97.000 kr. (2024-p/l) årligt, ekskl. varme der afregnes særskilt efter forbrug.

Fremvisning
Inden ansøgningsfristens udløb arrangeres fremvisning af kantinen/caféen. Dato for fremvisning fremgår nedenfor. Husk tilmelding.
På fremvisningen kan der forventes mulighed for at besigtige alle lokaliteter, adgangsveje mv. med betydning for lejeaftalen ekskl. øvrige lejemål. Der henvises til oversigtstegningerne i bilagsmaterialet.

Efter fremvisningen vil der blive mulighed for at fremsende eventuelle spørgsmål til annonceringen.

Tidsplan
Frist for tilmelding til fremvisning. Tilmelding til janrsi@rm.dk med angivelse af antal deltagere 10.02.2024
Fremvisning 12.02.2024
Frist for fremsendelse af spørgsmål til annonceringen (sendes til janrsi@rm.dk ) 19.02.2024
Meddelelse af svar på spørgsmål til annonceringen 26.02.2024
Sidste frist for fremsendelse af ansøgning til janrsi@rm.dk 02.03.2024
Svar på ansøgninger meddeles 19.03.2024
Forventet aftaleindgåelse 26.03.2024
Aftale i kraft 01.05.2024
Kantinens første åbningsdag 01.06.2024

Krav til ansøgning, herunder aflevering
Ansøgningen affattes på dansk, og bilægges kort redegørelse for ansøgers samt evt. ledende medarbejderes erfaringer med lignende opgaver, herunder CV samt dokumentation for ansøgers økonomiske soliditet i form af regnskaber, bankgaranti eller lignende.
Ansøgning samt bilag fremsendes i PDF-format til janrsi@rm.dk senest d. 2. marts 2024.

Andet
Tilldeling af opgaven forudsætter, at der kan afleveres tilfredsstillende børneattester for ansøger samt personalet i Caféen. Regionshospitalet Horsens forbeholder sig ret til at annullere annonceringen og eventuelt at gennemføre en ny annoncering.

Læs hele annoncen.

Bilag

Bilag Erhvervslejekontrakt:

Bilag 1 til erhvervslejekontrakt – Kantine:
https://www.regionshospitalet-horsens.dk/siteassets/04_afdelinger/skanderborg-sundhedshus/til-jobopslag-jan-rene/bilag-1-kantine.pdf

Bilag 2 til erhvervslejekontrakt – stueplan:
https://www.regionshospitalet-horsens.dk/siteassets/04_afdelinger/skanderborg-sundhedshus/til-jobopslag-jan-rene/bilag-2-stueplan.pdf

Bilag 3 til erhvervslejekontrakt – Tjekliste:
https://boligejer.dk/tjekliste-til-erhvervslejeloven

 

Kontakt

Jan René Simonsen

Specialkonsulent
Mail: janrsi@rm.dk