24.05.23

Her i maj måned sætter Medicinsk Afdeling med ca. 270 medarbejdere særlig fokus på den palliative indsats i forhold til patienter, som lever med en livstruende sygdom.

Bl.a. har afdelingen et korps af palliations-nøglepersoner, som i øjeblikket er ude på afsnittene for at undervise deres kolleger i den nyeste viden om og redskaber inden for palliation.

- Vi har fx fået en ny standardplan for palliation i EPJ, hvor alle relevante SFI'ere er samlet. Så har du som sundhedsfaglig vurderet et palliativt behov hos patienten, så kan du med fordel åbne standardplanen og dokumenterne i den, fortæller udviklingssygeplejerske Anne Snoghøj Erlang, som har været med til at tilrettelægge palliations-måneden sammen med overlæge Anne Dindler.

Nøglepersonerne står også for at gennemføre små seancer, hvor medarbejderne får mulighed for at drøfte ugens tværfaglige spørgsmål såsom 'Hvordan sikrer vi et godt forløb for vores palliative patient samt gode overgange?'. Det sker med udgangspunkt i nogle samtalekort udviklet til ugens tema, og som skal være en øvelse i, hvordan sundhedsprofessionelle taler med patienter og pårørende undervejs i et palliativt forløb.

Derudover har flere tværfaglige samarbejdspartnere fra hospitalet budt ind med undervisning i løbet af måneden, bl.a. har hospitalspræsterne fortalt om 'den vigtige samtale'.

Regional samarbejdsaftale om palliation

Baggrunden for at sætte et særligt fokus på palliation er bl.a. en ny samarbejdsaftale om palliative indsatser indgået imellem kommuner, praktiserende læger og region i Region Midtjylland. Målet med aftalen er – i endnu højere grad - at tilbyde patienter med behov for palliation den rette indsats på det rette tidspunkt og under inddragelse af patienten og de pårørende selv, så deres ønsker og behov tilgodeses i det omfang, det er muligt.

Forskningen viser nemlig, at en tidlig afklaring af behandling og pleje i den sidste tid er forbundet med bedre kvalitet for den enkelte patient, mens flere undersøgelser har klarlagt, hvordan mange patienter har gjort sig overvejelser om den fremtidige behandling og pleje. Det er imidlertid kun få, som får delt deres ønsker med de sundhedsprofessionelle, og det skal den nye samarbejdsaftale være med til at dæmme op for.

- Med denne måneds fokus på at løfte og udbrede den palliative indsats i Medicinsk Afdeling, så får vi samtidig testet, om det er en god måde af få implementeret samarbejdsaftalen om de palliative indsatser mere bredt på hospitalet. Ligeledes har kommunerne vist stor interesse for indsatsen, siger chefsygeplejerske Hanne Gyldenløve, som sidder som sponsor for 'Tværfagligt Råd for Basal Palliation' på hospitalet.

På Regionshospitalet Horsens er palliations-indsatsen organiseret igennem et hospitalsdækkende netværk for palliation og 'Tværfagligt Råd for Basal Palliation', der bl.a. arbejder med hospitalsdækkende palliative indsatser, implementering af kliniske retningslinjer og anbefalinger fra diverse myndigheder inden for palliation, optimering af åbne indlæggelser samt vidensdeling på tværs af afdelinger.

Alle retningslinjer, patientinformationer, indsatsområder og undervisningsmaterialer omkring palliation findes samlet på hospitalets intranet.

Fakta om palliation

 

  • Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Dette ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art (WHO 2017).

  • De fleste hospitalsafdelinger tilbyder i dag basal palliation, mens specialenheder som f.eks. 'Enhed for lindrende behandling' yder specialiseret palliation og kan kontaktes ved behov.

  • Den basale palliative indsatser målrettet mennesker med afgrænsede palliative behov inden for få problemområder. Indsatsen kan indgå integreret i den anden pleje og behandling, der tilbydes. Basal palliativ indsats ydes af fagpersoner i de dele af sundhedsvæsenet, som ikke har palliation som deres hovedopgave. Basal palliativ indsats ydes på de fleste kliniske sygehusafdelinger, i kommunerne samt i almen praksis og den øvrige praksissektor.

  • Den specialiserede palliative indsats er målrettet patienter med komplekse palliative problemstillinger, som ikke kan varetages på basalt niveau. Enten pga. stor kompleksitet på ét eller flere felter eller samlet meget belastende symptombyrde. Den specialiserede palliative indsats ydes af fagpersoner i de dele af sundhedsvæsenet, der har palliation som hovedopgave fx palliative teams, palliative afdelinger på sygehuse og hospices. Den specialiserede indsats kan foregå under indlæggelse (fx palliative afdelinger og hospice), ambulant, i patientens hjem/plejebolig eller på en sygehusafdeling (via palliativt team).

Kontakt

Hanne Gyldenløve

Chefsygeplejerske MPG
Mobil 2178 0848
Hanne.Gyldenloeve@horsens.rm.dk.