25.01.2023

På hospitalet har vi i løbet af 2022 arbejdet systematisk med at indarbejde det tværfaglige koncept 'Sammen om opgaven' på alle sengeafsnit. Konceptet er nu for første gang blevet evalueret af både medarbejdere og ledere.

Hvor udbredt er kendskabet til 'Sammen om opgaven?' Kender medarbejderne fx til opgavebeskrivelserne? Og lever 'Sammen om opgaven' op til sit formål - at skabe en bæredygtig opgaveløsning af de tværfaglige kerneopgaver i patientens forløb?

Det er nogle af de spørgsmål, som arbejdsgruppen bag 'Sammen om opgaven' har søgt svar på gennem den evaluering, som netop er blevet gennemført blandt sygeplejersker, medarbejdere ansat under 'Sammen om opgaven', funktionsledere og afdelingsledere.

- Der har været en meget høj deltagelse og et stort engagement fra medarbejdere og ledere i forhold til den interne evaluering. Det giver et godt afsæt for den videre dialog og arbejde med konceptet, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen om evalueringen, som 224 af hospitalets medarbejdere og ledere har deltaget i.

Det viser evalueringen

Overordnet viser evalueringen, at der er bred opbakning til formålet med 'Sammen om opgaven'.

- Vi kan konstatere, at der ud over opbakning også er en bred anerkendelse af konceptet som en bæredygtig model for at opnå målet. 'Sammen om opgaven' giver mening på tværs af faggrupper og opleves ikke som en midlertidig løsning på sygeplejerskevakancer", siger Lisbeth Holsteen Jessen.

Samtidig efterspørger deltagerne i evalueringen en stærkere implementering af 'Sammen om opgaven'. Fx oplever medarbejdere kun i begrænset grad kollegiale tilhørsforhold på tværs af fagligheder i 'Sammen om opgaven'.

Evalueringen vil nu blive drøftet i afdelingerne og på HMU-mødet i februar. Desuden vil afdelingsledelseskredsen senere på foråret drøfte, om der behov for eventuelt at justere i konceptet.

- Vi har kun lige taget hul på 'Sammen om opgaven'. Der er fortsat meget at gøre, men evalueringen viser, at vi har taget et godt første afsæt. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde om denne vigtige indsats.

'Sammen om opgaven' blev iværksat i 2022 som en af løsningerne på det pres, som der har været på hospitalets sengeafsnit i forhold til at få løst patientopgaverne. Presset skyldtes dels mange akutte patienter og dels vedvarende vakancer på plejeområdet.

Evalueringen er udarbejdet af medarbejdere fra Kvalitetsenheden på hospitalet på baggrund af input fra Arbejdsgruppen m.fl.

Læs hele evalueringen her

Yderligere oplysninger

Chef for Kvalitet og Sundheds-IT
Helle Lindkvist
HELKJL@rm.dk