13.06.23

Et godt arbejdsmiljø med en høj grad af psykologisk tryghed.

Sådan lød ønsket fra arbejdsmiljørepræsentanterne på Medicinsk Sengeafsnit 1, da de sidste år var samlet til en temadag på afsnittet. I forlængelse heraf fremlagde medarbejderne på et personalemøde deres ønsker til, hvad det gode arbejdsmiljø skal bestå af nemlig tillid, åbenhed, støtte, god kommunikation, anerkendelse, respekt samt tid til sparring og faglig udvikling med gode kolleger.

Og det blev startskuddet til en omfattende forbedringsindsats, hvor Medicinsk Sengeafsnit 1 som noget nyt har valgt at organisere sig i teams.

Opdeling i tre selvstændige teams

Hvor afsnittet tidligere var opdelt i to grupper, og hvor det ofte var bare én sygeplejerske, som gik stuegang for op mod 12 patienter, så består afsnittet nu af tre selvstændige, tværfaglige teams med ansvaret for hver sin gruppe af patienter.

Hvert team mødes dagligt til tre korte møder – timeouts – for at koordinere de planer, der er lagt for patienterne, og de tilhørende opgaver.

- Når vi har organiseret os i teams med faste, daglige timeouts, så handler det bl.a. om at sikre faglig sparring og at gøre det nemmere at hente hjælp, hvis man fx føler sig utryg. Tidligere var det ikke så tydeligt, hvad kollegaerne lavede. Heller ikke hvor man kunne søge hjælp, forklarer oversygeplejerske Vibeke Duedahl.

En bedre fordeling af kompetencer

Et andet mål med forbedringsindsatsen har været at sikre en god fordeling af kompetencer hver dag alt efter de opgaver, der er hos patienterne.

- Flere plejepersonaler er blevet oplært i at gå stuegang, så patienterne nu kan fordeles ud mellem flere medarbejdere. Den enkelte medarbejder skal dermed heller ikke holde overblik over så mange patientforløb ad gangen i forhold til tidligere, forklarer Vibeke Duedahl.

- I teamet er medarbejderne nu i højere grad fælles om patienterne og de tilhørende opgaver. Samtidig sikrer strukturen også, at alle får muligheden for at sætte sig grundigere ind i sine egne patientforløb, bl.a. fordi der er afsat tid til at læse om patienterne og deres forløb.

Medarbejderne mærker forandringen

Spørger man medarbejderne på afsnittet, så er arbejdsdagene også blevet mærkbare anderledes i forhold til tidligere.

- Det har været helt fantastisk at opleve ændringen fra før til nu. Det føles som om, vi har fået mere tid til patienterne, og vi er ikke så pressede som tidligere. Vi ved nu, hvem vi er i team med og dermed kan gå til, hvis vi har brug for hjælp. Der er også blevet en bedre fordeling af opgaverne og et større overblik, fortæller sygeplejerske Ida Klitlund, som er kommet tilbage til afsnittet efter barsel.

Også de studerende og eleverne ser ud til at få en bedre oplevelse af at være på afsnittet.

- Jeg ser flere studerende, der går hjem herfra med et smil på læben, fordi der har været bedre tid til dem, siger social- og sundhedsassistent Naya Larsen.

Inspiration hentet fra Aarhus

Inspirationen til teamorganiseringen med faste timeouts er hentet fra Aarhus Universitetshospital, hvor udvalgte afdelinger har arbejdet med en systematisk tilgang til teamorganisering.

- Vi har forud for overgangen til den nye organisering arbejdet med at sikre rammerne, så de understøtter teamorganiseringen. Bl.a. har vi fordelt tre kontorer til hvert sit team med tilhørende tavler. De bruges til at koordinere patienter, opgaver og medarbejdere under de daglige timeouts, forklarer Katrine Hounsgaard, som er udviklingssygeplejerske på afsnittet.

Implementeringen af den nye ordning sker efter forbedringsmodellen Plan-Do-Study-Act.

- Vi har fra starten haft nedsat en arbejdsgruppe bestående af Amirgruppen og flere medarbejdere. Det er med til at sikre, at eventuelle justeringer gennemføres med afsæt i de tilbagemeldinger vi får fra medarbejderne, fortæller udviklingssygeplejersken.

Der er løbende blevet indsamlet data om indsatsens effekt, som evalueres af den nedsatte arbejdsgruppe. Bl.a. er medarbejderne blevet spurgt, om de føler sig set og hørt i dag i deres team, og om de har haft kompetencerne til at løse deres opgaver på dagen.

Fakta

Dagens gang på Medicinsk Sengeafsnit 1

Kl. 7.00:

Alle mødes i personalestuen

Koordinator har fordelt, hvem der skal være i hvilke teams. Teamet danner sig et overblik over og orienterer sig om patienterne.

Kl. 7.30:

De tre teams samles til første timeout

Teamet går herefter i gang med pleje og behandling af patienter som aftalt

Kl. 10.30:

De tre teams samles til anden timeout, hvor også koordinator, og evt. samarbejdspartenere deltager.

Teamet fortsætter herefter med pleje og behandling af patienter som aftalt.

Kl. 14.00:

De tre teams samles til dagens sidste timeout. Her aftales dagens sidste time, så alle når i mål med deres opgaver og kan gå hjem til tiden.

Afsnittets koordinator sætter det enkelte team hver morgen, ligesom rollen som teamleder også går på skift. Teamlederen har overblikket over dagens patienter og opgaver samt ansvaret for at gennemføre dagens faste timeouts.

Hvert team består af både social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter, studerende og elever.

Kontakt

Vibeke Duedahl Knudsen

Oversygeplejerske MS1
Tlf. 2169 4545
vibekknu@rm.dk.