09.05.23

Dagens hovedtaler var læge og projektleder i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ove Gaardboe, som understregede vigtigheden af at tage samtalen med de patienter, som lever med livstruende sygdomme, om deres ønsker til og muligheder for palliation.

Fx viser forskningen, at en tidlig afklaring af behandling og pleje i den sidste tid er forbundet med bedre kvalitet for den enkelte patient, mens flere undersøgelser har klarlagt, hvordan mange patienter har gjort sig overvejelser om den fremtidige behandling og pleje. Det er imidlertid kun få, som får delt deres ønsker med de sundhedsprofessionelle.

Bl.a. derfor har kommuner, praktiserende læger og region indgået en samarbejdsaftale om palliative indsatser i Region Midtjylland. Målet er understøttelse af patienter med behov for en palliativ indsats, så den får den rette indsats på det rette tidspunkt, og så patienter og pårørende bliver inddraget i tilrettelæggelsen af forløbene, og at deres ønsker og behov tilgodeses i det omfang, det er muligt.

Værktøjer og hjælp til den palliative indsats

På Regionshospitalet Horsens findes en række ressourcer, som hospitalets sundhedsprofessionelle kan trække på ved behovet for en palliativ indsats. Bl.a. tilbyder Enhed for Lindrende Behandling gennem en tværfaglig specialiseret indsats hjælp til lindring af komplicerede symptomer og problemer. Hospitalets præst er også tilknyttet denne enhed.

Hospitalets palliations-indsats er organiseret gennem et netværk for nøglepersoner i palliation og et 'Tværfagligt Råd for Basal Palliation', der bl.a. arbejder med hospitalsdækkende palliative indsatser, implementering af kliniske retningslinjer og anbefalinger fra diverse myndigheder inden for palliation, optimering af åbne indlæggelser samt vidensdeling på tværs af afdelinger.

Alle retningslinjer, patientinformationer, indsatsområder og undervisningsmaterialer omkring palliation findes samlet her på hospitalets intranet: https://horsens.intranet.rm.dk/klinikken/palliation/.

Fakta om palliation

  1. WHO's definition af palliation: Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art (WHO 2017).

  2. Den basale palliative indsats er målrettet mennesker med afgrænsede palliative behov inden for få problemområder. Indsatsen kan indgå integreret i den anden pleje og behandling, der tilbydes. Basal palliativ indsats ydes af fagpersoner i de dele af sundhedsvæsenet, som ikke har palliation som deres hovedopgave. Basal palliativ indsats ydes på de fleste kliniske sygehusafdelinger, i kommunerne samt i almen praksis og den øvrige praksissektor.
  3. Den specialiserede palliative indsats er målrettet patienter med komplekse palliative problemstillinger, som ikke kan varetages på basalt niveau. Enten pga. stor kompleksitet på ét eller flere felter eller samlet meget belastende symptombyrde. Den specialiserede palliative indsats ydes af fagpersoner i de dele af sundhedsvæsenet, der har palliation som hovedopgave fx palliative teams, palliative afdelinger på sygehuse og hospices. Den specialiserede indsats kan foregå under indlæggelse (fx palliative afdelinger og hospice), ambulant, i patientens hjem/plejebolig eller på en sygehusafdeling (via palliativt team).

Kontakt

Hanne Gyldenløve

Chefsygeplejerske MPG
Mobil 2178 0848
Hanne.Gyldenloeve@horsens.rm.dk.