28.03.23

Christina og Frederik er begge rehabiliteringsterapeuter tilknyttet Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Rehabiliterings-terapeuter er fysio- og ergoterapeuter, som møder direkte ind på sengeafsnittene for - i fællesskab med det øvrige fagpersonale - at løse de patientrettede opgaver.

Terapeuterne tager sig af alle de daglige aktiviteter, hvor det giver mening at bruge fysio- og ergoterapi som fx i forbindelse med spisning, medicinering, personlig pleje, og når patienten fx skal op af sengen.

- Som rehabiliterings-terapeuter har vi meget tid sammen med patienterne og dermed gode muligheder for at intensivere den fysioterapi, der foregår rundt om patienten. Vi får simpelthen trænet noget mere med dem, der har behov for det, fortæller Frederik Nyland Olesen, som er fysioterapeut ansat i hospitalets Fysio- og Ergoterapi men med dagligt arbejdssted på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

- For nyopererede patienter handler det om at komme så meget op af sengen som muligt. Derfor forsøger vi at indtænke fysio- og ergoterapi i både plejen og behandlingen, og som fysioterapeut bruger jeg derfor alle de praktiske gøremål til at vurdere og træne bevægelighed med patienten. Målet er, at patienten opnår en så god livskvalitet som muligt og i øvrigt kan klare sig efter udskrivelsen fra hospitalet, fortæller Frederik.

Terapeuter til stede i aftentimerne

Tidligere kom hospitalets fysio- og ergoterapeuter udelukkende på sengeafsnittene efter aftale primært med henblik på vurdering af patienternes funktionsniveau. Det gør de også stadigvæk, men på flere sengeafsnit indgår rehabiliterings-terapeuterne nu fast i vagterne også både om aftenen og i weekender.

- Tidligere var det i dagvagterne, at alting skete. Men nu har vi fx også mulighed for at hjælpe med at få en nyopereret patient op af sengen for første gang i aftentimerne. Det skal helst foregå inden for 24 timer efter operationsstart, og det tager ofte lidt ekstra tid, fordi mange patienter kan blive utilpasse første gang. Vi kan på den måde med til at løfte kvaliteten i forbindelse med patientforløb hen over flere timer i døgnet, forklarer Frederik.

Oversygeplejerskerne på sengeafsnittet fremhæver tilsvarende, hvordan kvaliteten og sikkerheden for den enkelte patient er blevet højnet med rehabiliterings-terapeuter på afsnittet.

 - Det er til stor glæde og gavn for patienterne, at vi arbejder endnu tættere sammen med vores forskellige tværprofessionelle kompetencer omkring patientopgaverne. Det sker ud fra forskellige perspektiver både sygdom/plejemæssigt, træningsmæssigt og med understøttende vurdering af den enkelte patients funktionsevner, samt støtte og træningsbehov, siger oversygeplejerskerne Jane Holm og Dorthe Sandholdt Kristiansen.

Selv om rehabiliterings-terapeuterne har deres daglige gang på sengeafsnittene, så er de fortsat ansat i hospitalets Fysio- og Ergoterapi og med i de faglige udviklingsaktiviteter, der relaterer sig til deres fag.

- Som rehabiliteringsterapeut får jeg sat min faglighed rigtig meget i spil både sammen med patienterne og i et tværfagligt set up. Det giver god mening samtidig med, at vi har et godt samarbejde på tværs om patienterne, slutter Frederik.