17.03.24

De personaleprocesser, som blev igangsat på hospitalet som følge af den regionale spareplan og hospitalets egen spareplan, er nu gennemført.

I alt 20 stillinger er blevet nedlagt på tværs af hospitalet, og ti medarbejdere er blevet afskediget. En medarbejder har via muligheden for omplacering fået arbejde i en anden afdeling på hospitalet, mens andre har fundet nye jobs uden for hospitalet. De sidste medarbejdere arbejder fortsat på hospitalet i deres opsigelsesperiode de næste måneder, og det vil forhåbentligt også lykkes dem at finde anden ansættelse enten på hospitalet eller et andet sted.

Det ser for nuværende ud til, at de spareplaner, som blev lagt, er tilstrækkelige ift. det resultat, vi som hospital havde brug for. Der kan dog være afdelinger, hvor det kan blive nødvendigt at justere omkostningerne yderligere i 2024, eksempelvis hvis en afdeling skal afdrage gammel og/eller ny gæld.

Ansættelsestop ophører

I forbindelse med besparelsesprocesserne blev der i efteråret 2023 indført et kvalificeret ansættelsesstop. Det ophører nu med udgangen af marts 2024.

Der blev også indført et delvist stop for deltagelse i konferencer, kongresser, seminarer, årsmøder og lignende. Det fastholdes forventeligt frem til den 1. august 2024.

Hospitalsledelsen takker medarbejdere og ledere for det store og vedholdende arbejde med at opnå bedre budgetbalance.

Fakta om besparelsesprocessen

  1. Regionsrådet bestilte i sommeren 2023 et sparekatalog, som skulle skabe balance i økonomien på sundhedsområdet i Region Midtjylland i 2024 og frem.
  2. På Regionshospitalet Horsens har vi jf. sparekataloget skullet finde en strukturel besparelse på fertilitetsområdet på 4 mio. kr. og en administrativ besparelse på 1,7 mio. kr. Besparelsen på fertilitetsområdet er imidlertid pauseret, idet der er finanslovsmidler på vej til området.
  3. Derudover har det været nødvendigt at iværksætte en intern spareplan på hospitalet til 6 mio. kr., bl.a. fordi vi som hospital ikke længere bliver tildelt demografimidler.
  4. Endelig er det nødvendigt for flere afdelinger at nedbringe egen gæld. Gælden handler bl.a. om stigende udgifter til privathospitaler, FEA, vikarer, overarbejde, og stigende priser, som vi ikke fuldt ud har fået dækket ind.
  5. Afdelingsledelseskredsen, HMU og LMU'erne har undervejs været inddraget i, hvordan besparelserne skulle findes.
  6. Personaleprocesserne er efterfølgende blevet evalueret i HMU med henblik på fremtidig læring. Læs eventuelt mere i referatet fra HMU-mødet den 22. februar 2024 på hospitalets intranet: https://horsens.intranet.rm.dk/om-hospitalet/referater-overordnet/hoved-med-udvalg/2019/#Orienteringomstatusp%C3%A5personaleprocessersamtevaluering(20minutter)

Kontakt

Hospitalsledelsen

Hospitalsdirektør
Tlf. 7842 5001
 
Lægefaglig direktør

Tlf. 2286 0649

Mette Ringtved
Sygeplejefaglig direktør
Tlf. 7842 5006