09.02.24

Hospitalets positive regnskabsresultat skyldes, at der hen over efteråret blev bremset op i en række udgifter, ligesom flere projekter og tiltag blev udskudt til 2024.

Det skete efter en udmelding fra direktionen om behovet for at reducere udgifterne af hensyn til regionens samlede balance.

Region Midtjylland ender samlet set med at komme ud af 2023 tæt på balance på den samlede bundlinje, bl.a. fordi vi her på hospitalet bidrager med et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget.

- Det har krævet et stort og vedvarende arbejde at reducere vores udgifter. En stor tak til hospitalets medarbejdere og ledere for at komme i mål med økonomien i 2023, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

Opbremsning og udskudte projekter

Et mindreforbrug på 18,2 mio kr. betyder dog ikke, at hospitalet har et permanent overskud i budgettet. For graver man et spadestik dybere, kan man tale om to "del-regnskaber":

  1. Der er et samlet merforbrug i afdelingernes drift på omkring 9 mio.kr.
  2. Der er et mindreforbrug på centrale puljer og konti som følge af opbremsningen, hvor flere projekter og tiltag er blevet udskudt. Hospitalets mindreforbrug er således ikke permanent, men engangsmidler.

Ovenstående viser, hvordan hospitalet er økonomisk presset i den kliniknære drift i afdelingerne.

- Det har vi kunnet kompensere for i 2023 ved at holde igen på en række centrale udgifter. Men det kan vi ikke bare gøre igen i 2024, da det er meget begrænset, hvor længe man kan udskyde f.eks. vedligeholdelsesopgaver, uden at det bliver dyrere på den lange bane, siger Lisbeth Holsteen Jessen.

Endelig skyldes mindreforbruget, at hospitalet har fået lidt flere penge til covid-afledte opgaver som fx vaccination og test, end vi havde forventet. Det har vi heller ikke udsigt til at få i 2024.

Fortsat behov for besparelser

Der er derfor fortsat behov for at gennemføre besparelser på hospitalet, når vi ser ind i 2024. Årsagerne er flere:

  1. Der er en ubalance i flere afdelingers drift, som skal genoprettes. Derfor skal udgifterne på nogle områder reduceres.
  2. Der er udmøntet en regional spareplan som en del af regionens budget for 2024. Det betyder bl.a., at der gennemføres en "administrativ besparelse" på alle hospitaler, stabe, mv. i regionen.
  3. Der er ikke afsat de såkaldte "demografimidler" til hospitalerne i regionens budget for 2024. Det har der været de senere år, så hospitalerne har kunnet finansiere stigende udgifter via demografimidlerne.

I 2024 ser vi som hospital også ind i en række stigende udgifter til bl.a. wifi og afdrag af leasing. I efteråret så vi samtidig, at residualrammen (hospitalets "kasse") var i negativ fra 2024. Vi har altså flere budgetlagte udgifter, end vi reelt har penge til, hvorfor det har været nødvendigt at gennemføre en "grønthøsterbesparelse" på 6 mio. kr.

- Så selv om vi kom økonomisk godt ud af 2023, så ændrer det desværre ikke på behovet for at gennemføre besparelser her i 2024. Det har alle afdelinger nu lavet handleplaner for, siger Lisbeth Holsteen Jessen.

De 18,2 mio. kr. i mindreforbrug overføres til efterfølgende år, hvor vi skal bruge dem til at finansiere nogle af de tiltag, der ikke blev gennemført i 2023. De skal ligeledes udgøre en buffer mod uforudsete engangsudgifter og lign.

Læs om Region Midtjyllands regnskabsresultat for 2023.

Fakta

  • Driftsbudgettet for Regionshospitalet Horsens udgør 1,234 mia kr. i 2023. Det korrigerede mindreforbrug på 18,2 mio. kr. svarer til 1,47% af budgettet.
  • I 2022 kom Regionshospitalet Horsens ud af året med et merforbrug på -17,50 mio. kr. i det endelige regnskab.
  • Regionshospitalet Horsens indgår – ligesom de øvrige hospitaler i regionen - i to økonomiske "kredsløb". Hvert hospital har et driftsbudget, som udgør ca. 1,234 mia. kr. her i Horsens. Derudover har regionen et anlægsbudget, som hvert år prioriteres til en lang række projekter vedr. bygninger og apparatur. Det er anlægsbudgettet, der finansierer tilbygninger, ombygninger, renoveringsprojekter, mv. på de enkelte hospitaler. Derudover bruges en del af anlægsbudgettet til anskaffelse af apparatur. Der er regler for, hvad henholdsvis driftsbudgettet og anlægsbudgettet må anvendes til. Det betyder bl.a., at det ikke er muligt for et hospital at bruge et mindreforbrug på driftsbudgettet til anskaffelse af f.eks. medicoteknisk udstyr.

Kontakt

Hospitalsledelsen

Hospitalsdirektør
Tlf. 7842 5001
 
Lægefaglig direktør

Tlf. 2286 0649

Mette Ringtved
Sygeplejefaglig direktør
Tlf. 7842 5006